Aizkaru stienis ar led apgaismojumu

Avârijas apgaismojums mûsdienu laikos ir ârkârtîgi svarîgs stâvoklis droðîbâ un îpaði runâjot par darba òçmçju efektîvu evakuâciju no bîstamas çkas. LED avârijas apgaismojumam ir ârkârtîgi svarîga loma, jo îpaði, ja trûkst gaismekïu pamata baroðanas avota. Ïoti svarîgs jautâjums ir ne tikai pienâcîga apgaismojuma izvçle, bet arî atbilstoða maríçðana ar visâm komunikâcijas iespçjâm un ap lielo risku.

Kâdi avârijas moduïi ir atvçrti laukumâ?Polijas tirgû ir daudz gaismekïu un îpaðu avârijas moduïu, kas garantçs mums lielu droðîbu iedzîvotâju evakuâcijas laikâ. Kvadrâta atvçrto ietekmi var izmantot, cita starpâ, lai izveidotu avârijas apgaismojumu sociâlajos dzîvokïos, birojos, privâtos dzîvokïos vai paðos kâpòos. Mûsdienu moduïi un avârijas gaismekïi izvçlas ne tikai bagâtîgu dizainu, bet arî daþâdas jaudas un ïoti stingru droðîbas prasîbu izpildi. Veikalu plauktos ïoti populâri ir ne tikai praktiski izmantojami tîkla gaismekïi, bet arî moderns LED avârijas apgaismojums ar lielâku hermçtiskumu, ko var viegli izmantot interjeros, kur ir augsts mitrums, kâ arî augsta putekïainîba. Avârijas apgaismojums ar paaugstinâtu hermçtiskuma klasi ir ideâli piemçrots vannas istabâm.

Ko pievçrst uzmanîbu pirms pirkðanas?Cilvçkiem, kas vçlas iegût profesionâlu LED avârijas apgaismojumu, ir jâatrod pçc kârtas pçc kârtas produktiem, kas izgatavoti no izcilas materiâlu klases. Ïoti svarîgi ir arî nerûsçjoðâ tçrauda, alumînija vai polikarbonâta gaismekïi. Ðie gaismekïi var bût vertikâlâs sienas un griestu dati. Ir vçrts ieguldît arî populâru un vçrtîgu zîmolu apgaismojumâ, pateicoties tam mçs 100% pârliecîbu par to, ka viòi varçs efektîvi darboties daudzu gadu lietoðanas laikâ. Ir vçrts meklçt tâdas vçrtîbas kâ TM TECHNOLOGIES, ES-SYSTEM, AWEX vai HYBRYD. Izvçloties moderno avârijas LED apgaismojumu, ir vçrts pievçrst uzmanîbu pçdçjam, vai mûsu iegâdâtais produkts satur CE sertifikâtu, kas apliecina mûsu avârijas apgaismojuma atbilstîbu jau spçkâ esoðajiem Eiropas standartiem.

testiMûsdienu avârijas apgaismojuma sistçmâs tiek pieòemti daudzi citi risinâjumi, kas tiek izmantoti, lai uzlabotu lietoðanas komfortu un kâda ir iekârtas svarîgâkâ droðîba. Ir vçrts ieguldît ðâdâ avârijas apgaismojumâ, kuram bûs svarîgi veikt labus testus ar PN-EN 50172 noteikumu: Paðreizçjos apgaismojumos ar paðpârbaudi pamata ikmçneða funkcionâlo testu var iegût automâtiskâ radîðanâ, piemçram, apgaismojuma testos. Tuvâkajâ tirgû ir arî speciâli avârijas gaismekïi, kas tiek nodoti interjeram, kur jâreìistrç visa atseviðíu avârijas gaismekïu testa vçsture.

Kur jûs vçlaties izmantot?Avârijas apgaismojums un tâtad evakuâcijas apgaismojums jâizmanto visos evakuâcijas ceïos sociâlajâs çkâs un kolektîvâs dzîvesvietas çkâs. Avârijas apgaismojums jâatrod arî tajos ceïos, kurus evakuç un atbalsta tikai mâkslîgais apgaismojums. Tas noteikti ir jâizmanto kinoteâtros, teâtros, daþâdâs iespaidîgâs vietâs, lasîtavâs, þurnâlos, konferenèu telpâs, sporta zâlçs, izklaides vietâs, muzejos un garâs sabiedriskâs çkâs.