Allegro griezcjs

Perle Bleue Visage Care Moisturise

Dârzeòu griezçjs ir ârkârtîgi svarîgs çdinâðanas uzòçmumu piedâvâjums. Daudzu kilogramu daudzveidîgo dârzeòu daudzkoka daudzumu grieðana manuâlajâ tehnoloìijâ ievçrojami palielina mâkslas izmaksas un pagarina rezerves sagatavoðanas laiku pirms restorâna atvçrðanas vai laika, lai sagatavotu maltîti çdinâðanas veikalos, piemçram, skolâs, veco ïauþu mâjâs vai slimnîcâs.

Acîmredzama izvçle ir iegâdâties dârzeòu griezçju, kas arî kalpos kâ augïu griezçjs.Neatkarîgi no çdinâðanas uzòçmuma veida ir vçrts izvçlçties profesionâlus griezçjus. To raksturo ârkârtîgi augsta efektivitâte (lîdz 300 kg / h un forma, ir visi nepiecieðamie dokumenti un apstiprinâjumi, un tas ir izveidots no pareizâ produkta veida, kas paredzçts attiecîbâm ar pârtiku. Gadîjumu grupâ ierîce ir izgatavota no droða nerûsçjoðâ tçrauda un veido magnçtisko droðîbas sistçmu un motora bremzi, kas nodroðina lietotâju droðu darbîbu. Mçs varam izvçlçties no vairâk 230V vai tâ sauktajiem jauda, vai 400 V, saistîbâ ar jûsu elektroinstalâciju.Elektriskajam dârzeòu griezçjam ir daudz citu, viegli nomainâmu disku, kas izraisa, ka dârzeòi un produkti var bût èipsi, ðíçles vai kubi, kâ arî îpaðs uzkodas, lai izveidotu kartupeïus. Atseviðía partija ar pusmçness dimensiju tiek izmantota kâpostu un selerijas dârzeòu sagrieðanai, un atlikuðo ilgstoðo partiju pieðíir gariem dârzeòiem. Jebkurâ laikâ mçs varam izvçlçties arî citus piederumus.Ierîci nedrîkst izmantot lietojumiem, kuriem tas nav norâdîts, piemçram, siera grieðanai.Pçrkot dârzeòu kuteri, paturiet prâtâ, ka tas nav liels çdiens, bet tas vienmçr ir apmçram 30 kilogrami. Tirgû atradîsiet plaðu kvalitâtes un modeïu izvçli, lai izvçlçtos pareizo trauku neizraisîtu daudzas problçmas.