Atvieglojums fiskalas kases iegadei

Visbeidzot, viòð sâka savu biznesu vai paplaðinâja savu redzesloku citiem departamentiem? Perfect! Iespçjams, tagad ir pienâcis laiks iegâdâties posteòa kases aparâtu, un jûs domâjat, vai jûs varat atïauties jebkâdu atlîdzîbu.Es esmu mierîga un zema ziòa. Iegâdes izmaksu atskaitîðana no finanðu biroja ir pieòemama, bet, pçrkot pirmo kases aparâtu. Jûs nevarat òemt vçrâ citu vai nâkamo kases aparâtu panâkumus.

Iemesli atvieglojumiemVarbût pirmkârt, kas jums dos kases aparâta iegâdi. Tâtad:- Jûs varat atskaitît PVN kases kopsummâ,- jûs varat rçíinât izdevumus par summu, kas ir atskaitâma no nodokïiem,- jûs varat atskaitît 90% no ierîces neto cenas, bet ne vairâk kâ 700 PLNIzklausâs labi? Lai saòemtu ðâdu prçmiju, jums ir jâveic viens nosacîjums. Ðeit tie ir:- kases aparâta iegâdei un fiskalizâcijai jânotiek pirms pienâkuma reìistrçt kases aparâtu,- 7 dienu laikâ no tâs fiskâlâs darbîbas veikðanas jâziòo nodokïu iestâdes vadîtâjam par vietu, kur kases aparâts ir uzstâdîts,- Jums ir jâatgrieþas pie sava nodokïu biroja vadîtâja - paziòojums par kases aparâtu vçrtîbu un to izmantoðanas vietu. Paziòojums jâsagatavo, pirms tiek uzsâkta reìistrâcija (ne agrâk kâ iepriekðçjâ dienâ,- jâaizpilda kases aparâta sâkotnçjie un kontroles pârskati, \ t- piedalîties summâs, par kurâm samaksâ naudu, un ir piemçrs par to,- grâmatvedîba jâuzsâk ar likumu.Ko darît, ja jûs esat nodokïu maksâtâjs, kurð atsakâs no nodokïa atbrîvota darba vai ir pakïauts pienâkumam reìistrçt apgrozîjumu, izmantojot kases aparâtus? Kompensâciju var saòemt atskaitîðanas vietâ.Jums ir:- sâciet ierakstîðanu ne vçlâk kâ pareizajâ datumâ- iesniedz iepriekð minçto informçjiet par izrakstîðanâs un lietoðanas dzîvokïa skaitu,- sniegt paziòojumu par kases uzstâdîðanas vietu,- samaksât visu par kases aparâtu.

iesniegumsUn jums ir jâpiemçro:- vârds, uzvârds un nodokïu maksâtâja vârds,- adreses dati,- nodokïu identifikâcijas numurs, \ t- nodokïu maksâtâjiem, kas sniedz apziòas un kravas transporta pakalpojumus ar personîgiem un bagâþas taksometriem - informâciju par taksometru autopârvadâjumu licences lielumu un taksometra reìistrâcijas numuru un sânu numuru, kurâ ir uzstâdîta reìistrâcijas nauda.Atgrieðanâs notiek 25. dienâ no dienas, kad nodokïu maksâtâjs ir iesniedzis pieteikumu.Kompensâcija par pirkuma izmaksu atskaitîðanu no kases aparâta notiek, ja 3 gadu laikâ no ieraksta sâkuma datuma:- Jûs pârtraucat lietot kases aparâtu, jûs pârtrauksit uzòçmçjdarbîbu ðobrîd- tiks atvçrta likvidâcija, \ t- tiks izskatîts bankrots,- uzòçmuma vai iekârtas pârdoðana, un students nestrâdâs kasç.