Avarijas apgaismojums kur

Visâs mâjâs, jebkurâ birojâ un ârçjâ iestâdç mâjokïiem un droðîbai var bût nepiecieðama avârijas apgaismojums. Kâdâs lietâs to apskatît? Ko katram no mums bûtu jâzina par ðâdu apgaismojumu?

Backup gaismasAvârijas apgaismojums ir gaisma, kas rodas no citiem avotiem nekâ pamata gaisma. Ir svarîgi to izmantot sadalîjuma laikâ, lai gan ierobeþojot ðo apgaismojuma standartu tikai darbam ar rezerves gaismu, kas ir liela kïûda. Faktorus, kuros to piemçros, nosaka daudzi faktori, tostarp izvçlçtâs avârijas apgaismojuma lampas un vairâki risinâjumi, kas atbilst konkrçtas iestâdes prasîbâm. Bûvniecîbas likums sîki izklâsta, kurâ avârijas apgaismojums ir plânots un ievietots vienâ gadîjumâ.

Kâdi dati par ðo gaismu ir vissvarîgâkie normâlai personai?Avârijas apgaismojums daudziem cilvçkiem tuvojas katram rezerves apgaismojumam. Pateicoties viòam, ka pamata gaismas apgâdes problçmas gadîjumâ ir iespçjams turpinât darbu. Ðis priekðlikums ir îpaði svarîgs tâdos dzîvokïos kâ biroji, bankas, klînikas un slimnîcas, kur ap tumsu, kas krît apkârt, var radît lielas problçmas. Avârijas gaisma ir gan evakuâcijas apgaismojums. Tâpçc, ja rodas draudi, tas mûs dziedina, pateicoties viòam, ka mçs varam atstât apdraudçto vidi un droði izkïût no mâjas. Ðâds apgaismojums visbieþâk tiek izmantots ugunsgrçku laikâ, un ugunsdroðîbas noteikumi sniedz precîzâku informâciju par tâs darbîbas vçrtîbâm.

 /05/oprawy-oswietlenia-awaryjnego-lampy-led-ex-atex.pdfÏoti svarîga loma ir evakuâcijas marðruta apgaismojumam, un no tâ, kâ lampas tiks ierîkotas ðâdâ marðrutâ, daudzi cilvçki varçtu vçlçties pastâvçt. Viòu punkti ir vienkârði - tiem jânorâda evakuâcijas ceïð. Viòiem ir vairâk iespçju piekïût pçdçjiem instrumentiem, kas ugunsgrçka gadîjumâ var izglâbt dzîvi cilvçkiem, kas beidzas no mâjas. Lai ðâdas lampas reìistrçtos privâtâ lomâ, tâm ir jâbût labi zinâmâm. Tad viòð izturas pret savâm pilnvarâm, zîmçm un vietâm, kur tâs tiks izvietotas. Ðeit îpaði svarîgi ir rûpçties par lukturu lielumu un to datu salasâmîbu. Vispirms tas ir svarîgi mûsdienu telpâs, kurâs vecâkiem cilvçkiem, tostarp tiem, kam ir redzes problçmas, var bût svarîga evakuâcija.