Bezgalibas apicrbu rathotajs

Jaunajâ sestdienâ notiks jaunâkâs vietçjâ apìçrbu raþotâja kolekcijas prezentâcija. Pasâkums piesaistîja lielu skatîtâju skaitu, kuri vçlçjâs pârbaudît, ko dizaineri ir atvçruði attiecîgajai sezonai. No auditorijas mçs varçjâm redzçt pat vairâkas slavenîbas, þurnâlistus un politiíus.Izrâde tika attîrîti visos sîkumos, un viss gâja bez aizíerðanâs. Apstrâdes laikâ mçs varçjâm apbrînot modeïus, kas piedâvâ brîniðíîgus, vasaras, roku darinâtas drçbes. To funkcijas tika pilnîbâ izmantoti dabas un gaismas audumi ar lielu, krâsainu krâsas, tai skaitâ kokvilnas, lina un zîda. Mûsu reportieris bija visvairâk interesç jautrs, krâsains maxi svârki ar ierobeþotu summu tamborçt. Neatkarîgi no tiem, ietekme ir arî izvirzîja meþìîòu, romantisku kleitu un frilly blûzes un izðûti bikini. Par mazo apìçrba dizaineri ir ierosinâtas, cita starpâ, auduma cepures ar svarîgiem apkârtceïiem, dekorçts ar meþìînçm un interesantiem ziediem.Pçc izstâdes notika skaista kâzu kleita, kas tika izveidota ilgu laiku. Kleita tika dota personai, kurai bija jâveic anonimitâte. Turklât daþas drçbes no vistâlâkâ kolekcijas tika izsolîtas. Ienâkumi, kas iegûti no pçdçjâs pârdoðanas, tiks noteikti jûsu bçrnu namâ. Jâuzsver, ka vârds ïoti atbalsta daþâdas labdarîbas un praktiskas darbîbas. Tâ îpaðnieki jau vairâkkârt ir pârdevuði savus produktus pârdoðanai un kâ izsoles priekðmets bija pat apmeklçjums noteiktâ rûpnîcâ.Uzòçmuma pârstâvis mums teica, ka vismodernâkâ kolekcija nonâks veikalos tikai maija sâkumâ. Turklât viòð informçja, ka uzòçmums apsver iespçju atvçrt datorizçtu biznesu, kurâ bûtu vieglas kolekcijas, izòemot stacionâros veikalos.Labi pazîstama apìçrbu kompânija pastâv tikai ar visplaðâkajiem apìçrbu raþotâjiem reìionâ. Visâ pasaulç ir vairâkas rûpnîcas. Tâ nodarbina vairâkus tûkstoðus cilvçku, kas ir daudzu labâkâs drçbnieku, drçbnieku un arhitektu priekðplânâ. Katru reizi ðî iestâde îsteno kolekcijas lîgumâ ar svarîgiem Polijas dizaineriem. Ðîs kolekcijas patieðâm pilnîbâ atzîst, ka pat pirms veikala uzsâkðanas tie, kas jau ir gatavi no rîta, grieþas lielâs rindâs. Ðîs kolekcijas rodas tajâ paðâ dienâ.Ðî uzòçmuma rezultâti jau daudzus gadus ir ieguvuði lielu popularitâti klientu vidû, arî reìionâ, kad un ârzemçs. Rakstot par viòu, viòa nekrît, nemaz nerunâjot par sasniegto balvu spçku un pierâdot, ka izstrâdâjumi ir augstâkâs kvalitâtes.

African MangoAfrican Mango - Labâkâ novâjçðanu ar Âfrikas mango!

Skatît mûsu veikalu: Vienreizçji apìçrbi Vroclava