Biroja programmatura uzocmumu cenai

Personas, kas vada çdinâðanas kampaòu, labi zina, cik svarîgi ir tûlîtçja un profesionâla klientu apkalpoðana. Îpaði pieauguðo un bieþi apmeklçtajâs telpâs, kurâs ir daudz pasûtîjumu, ir viegli kïûdîties vai aizmirst. Pareiza programmatûra, kas uzlabo restorâna, bâra vai jaunas çdinâðanas vietas darbu, ievçrojami atvieglo darbu, kas palielinâs ne tikai klienta, bet arî darbinieka apmierinâtîbu. Kas jâraksturo ðâdai programmai?

Novatorisks risinâjums ir skârienekrâna izmantoðana. Pateicoties tam, darba laiks ir ierobeþots lîdz absolûtam minimumam, vienlaicîgi apmâcot darbinieku, lai atbalstîtu ðo projektu, ir nepacietîgs un pieejams. Labs pakalpojums, protams, bûs intuitîvs, jo îpaði tâpçc, ka lielâkâ daïa çdinâðanas punkta darbinieku apkalpos programmatûru. Ðî paða iemesla dçï ir ieteicama programmas modulârâ struktûra, kas ïauj saskaòot savu uzdevumu ar restorâna vai bâra îpaðnieka prasîbâm.

Ðâdai programmai vajadzçtu ne tikai uzlabot darbu, bet arî dot darba devçjam iespçju kontrolçt darba laiku un pakalpojumu kvalitâti darbiniekiem. Ir nepiecieðams uzturçt aktîvu informâcijas apmaiòu starp telpu apkalpoðanu, virtuvi un apsaimniekoðanu, kâ arî jaunu çdienu, cenu izmaiòu vai prçmiju vai atlaiþu programmu ievieðanu pastâvîgajiem klientiem. Elastîba, pieòemot vienoðanos par tipa jautâjumiem, ir spçcîga ðâdas programmatûras priekðrocîba. Dzçriens no ðî standarta efektîvâkajiem projektiem tirgû ir gastro pozu programma, kas ietver visas augstâk uzskaitîtâs funkcijas, kâ arî daudzas jaunas. Tad ir lielisks lîdzeklis picçrijas îpaðniekiem, mâjâs ar âtrâs çdinâðanas vai restorâniem. Visaptveroðs visa zâle, nozîmîga komunikâcijas uzlaboðana starp atseviðíâm darbinieku grupâm telpâs un iespçju ieviest ðíirnes ir iezîmes, kas jâpârliecina visi uzòçmçji, kas strâdâ çdinâðanas nozarç, iepazît viens otru ar paðreizçjo plânu.