Centralais putekisuccjs zaid

Liela, daudzlîmeòu mâjas tîrîðana ir sareþìîts un laikietilpîgs izaicinâjums. Papildu grûtîbas ir putekïsûcçja transportçðana aiz tâs, piestiprinâðana un atkârtota savienoðana ar kontaktligzdâm, ciklisko maiòu maiòa. Tîrîðanas laikâ rodas liels daudzums putekïu un trokðòu.

Visu ðo neçrtîbu risinâjums ir centrâlâ putekïsûcçja uzstâdîðana. Iekârtas kïûst arvien populârâkas gan Polijâ, gan visâ pasaulç. Neskatoties uz to, ka daudzas sievietes nav pârliecinâtas par pçdçjo patentu, tâpçc milzîgâ skaitâ jaunu mâju ðî iekârta ir standarts. Cilvçkiem, kuriem vçl nav centrâlâ putekïsûcçja, noteikti jâdomâ par ðo pieeju.Visa instalâcijas darbîba ir ïoti vienkârða. Centrâlâ vienîba rada negatîvu spiedienu. Putekïu un netîrumu ievilkðanas laikâ no vietâm caur iekðpusi uzstâdîtajiem kabeïiem tie nonâk kamerâ kopumâ. Tad gaisu filtrç no putekïu un putekïu çrcîtçm un veic ârpus çkas.Daudzas sievietes, kas domâ par ðo risinâjumu, baidâs, ka centrâlâ putekïsûcçju uzstâdîðana ietekmçs mâjas celtniecîbas izmaiòas. Sievietes ir arî nepareizi. Mâja var bût aprîkota ar centrâlajâm putekïsûcçju iekârtâm visos bûvniecîbas posmos. Vispiemçrotâkais risinâjums, protams, ir pasûtîjums, projektçjot jûsu mâju. Ðajâ formâ mçs varçsim ievietot iesûkðanas ligzdas labâkajâ veidâ, lai garantçtu mums ceïu un bez sadursmçm, ievietojot vadus. Pateicoties tam, mçs varçsim samazinât nepiecieðamos bûvniecîbas darbus, piemçram, urbðana robeþâs un griestos, vagu vai segumu sagatavoðana.Centrâlâ putekïsûcçja uzstâdîðanai nav ievçrojamas izmaksas, ja mçs to apvienojam mâjas celtniecîbas laikâ.