Chanel modes skate 2016

Ðajâ sestdienâ notika vietçjâ apìçrbu raþotâja jaunâkâ kolekcija. Pasâkums piesaistîja ievçrojamu skatîtâju skaitu, kuri plânoja pârbaudît, ko dizaineri ir izveidojuði integrçjoðajâ sezonâ. No auditorijas mçs varçjâm redzçt pat vairâkas slavenîbas, þurnâlistus un politiíus.Izrâde tika pabeigta visstingrâk un viss tika darîts bez jebkâdiem ðíçrðïiem. Uz virsmas mçs varçjâm apbrînot modeïus, kas piedâvâ brîniðíîgus, vasaras, roku darinâtas drçbes. Viòu lomas bija izgatavotas no viegla un gaisîga auduma ar labâm krâsâm, ieskaitot kokvilnu, linu un zîdu. Atbildot uz tamborçjumu, mûsu reportieriem patika gaisîgâs, krâsainas maxi svârki. Papildus tiem cieòu izraisîja arî meþìînes, romantiskas kleitas, kâ arî blûzes ar frillçm un izðûti bikini. Nopietniem apìçrbiem dizaineri sievietçm, cita starpâ, piedâvâja pîtas cepures ar milzîgiem apïveida krustojumiem, kas dekorçti ar meþìînçm un krâsainiem ziediem.Pçc izrâdes notika izsmalcinâtas kâzu kleitas izsole, kas izgatavota îpaði pçdçjam gadîjumam. Kleita tika pârdota personai, kas vçlçjâs palikt anonîma. Turklât izsolç tika izsolîti daþi apìçrbi no visgrûtâkâs kolekcijas. Ienâkumi, kas gûti no ðîs pârdoðanas, tiks noteikti mâjas bçrnu namam. Jâuzsver, ka zîmols labprât atbalsta daþâdas labdarîbas un veselîgas darbîbas. Tâ îpaðnieki ir atkârtoti nosûtîjuði savas preces pârdoðanai, un, ja pârdoðanas materiâls pat apmeklçja katru no rûpnîcâm.Uzòçmuma pârstâvis mums pastâstîja, ka jaunâkâ kolekcija tagad pievienosies maija sâkumâ. Turklât viòð informçja, ka uzòçmumam ir tieðsaistes veikala atvçrðana, kurâ kolekcijas bûtu publiskas, izòemot stacionâras.Vietçjais modes zîmols ir viens no svarîgâkajiem apìçrbu raþotâjiem pasaulç. Katrâ pasaulç ir maz rûpnîcu. Tâ nodarbina vairâkus tûkstoðus cilvçku, ðobrîd galvenokârt labâkie drçbnieku, ðuvçju un arhitekti. Katru reizi, kad ðî funkcija notiek, kolekcijas tiek apmainîtas ar vadoðajiem poïu dizaineriem. Ðîm kolekcijâm ir tik plaða atzinîba, ka nekas pirms veikala atvçrðanas, kas jau ir gatavi no rîta, tiek raþots garâs rindâs. Ðîs kolekcijas notiek tajâ paðâ dienâ.Ðî uzòçmuma produkti daudzus gadus ir ïoti populâri gan pasaulç, gan ârzemçs. Rakstot par viòu, viòa nepiemin tâs gûtâs priekðrocîbas, un tâs piemçro, ka preces ir visaugstâkâs kvalitâtes.

https://neoproduct.eu/lv/perle-bleue-visage-care-moisturise-efektivs-veids-ka-atbrivoties-no-grumbam-un-nodrosinat-adu-ar-vislabako-aprupi/

Skatît savu veikalu: Vienreizçjs kosmçtikas apìçrbs