Chanel modes skate

Flexa Plus New

Ðajâ sestdienâ notika jaunâko vietçjo apìçrbu raþotâju kolekcija. Pasâkums piesaistîja daudz skatîtâju, kuri vçlçjâs redzçt, ko dizaineri darîja integrâcijas sezonâ. No auditorijas mçs varçjâm redzçt pat maz slavenîbu, þurnâlistu un politiíu.Izstâde tika rafinçta visstraujâk, un viss notika bez ðíçrðïiem. Uz virsmas mçs varçjâm apbrînot modeïus, kas piedâvâ brîniðíîgus, vasaras, roku darinâtas drçbes. To funkcijâs tika izmantoti tikai unikâli un gaiði audumi ar atbilstoðâm krâsâm, ieskaitot kokvilnu, linu un zîdu. Mûsu reportieriem patika gaisîgs, krâsains maxi svârki pie tamborçðanas. Papildus tiem tika ievçrotas meþìînes, romantiskas kleitas un blûzes ar frillçm un izðûti bikini. Jaunâkajiem apìçrbiem dizaineri dâmas, cita starpâ, piedâvâ pîtas cepures ar bagâtîgiem apïveida krustojumiem, kas dekorçti ar meþìînçm un pievilcîgiem ziediem.Pçc izrâdes notika skaistas kâzu kleitas izsole, kas radîta îpaði nâkamajai iespçjai. Kleita tika pârdota personai, kas vçlçjâs palikt anonîma. Turklât izsolîja vairâk un vairâk apìçrbu no daþâdâm kolekcijâm. Ieòçmumi no paðreizçjâs izsoles tiks pârskaitîti uz privâtu bçrnu namu. Jâuzsver, ka zîmols ïoti atbalsta daþâdas efektîvas un draudzîgas darbîbas. Tâ îpaðnieki ir vairâkkârt piedâvâjuði savus darbus izsolçm, un kad pârdoðanas punkts bija pat apmeklçjums konkrçtâ rûpnîcâ.Uzòçmuma pârstâvis mums pastâstîja, ka jaunâkâ kolekcija nonâks uzòçmumos maija sâkumâ. Turklât viòð paziòoja, ka zîmolam ir tieðsaistes veikala atvçrðana, kurâ bûtu populâras kolekcijas, kas atðíiras no stacionâro veikalu kolekcijâm.Mûsu apìçrbu zîmols ir starp lielâkajiem apìçrbu raþotâjiem ðajâ jomâ. Tai ir vairâkas rûpnîcas visâ valstî. Tâ nodarbina vairâkus tûkstoðus darbinieku, kas ir pirmie labi pielâgoti drçbnieku, ðuvçju un arhitektu darbinieki. Vienlaikus ðis nosaukums sagatavo kolekcijas dienestâ ar slaveniem poïu dizaineriem. Ðîm kolekcijâm ir tik liela atzinîba, ka veikala izlaiðanas laikâ, kas ir gatavs no individuâla rîta, veido garas rindas. Ðîs kolekcijas izzûd ðajâ absolûtajâ dienâ.Paðreizçjâs vienîbas produkti no daudziem gadiem ir piepildîti ar lielu popularitâti gan reìionâ, gan ârzemçs. Rakstot par viòu, viòa nekrît, nemaz nerunâjot par daudzajiem ieguvumiem, ko tâ ir sasniegusi un kuri nolemj, ka rezultâti ir augstâkâs klases.

Skatît mûsu veikalu: Vienreizçji apìçrbi Vroclava