Chorzow gastronomijas iekartas

Savâs mâjâs bieþi var atrast restorânos izmantojamâs profesionâlâs çdinâðanas iekârtas. Piemçrs var bût arvien bieþâki griezçji. Kâdas pârmaiòas viòi maina pastâvîgo grâmatu virtuvç?

Daudz laikaÎpaða griezçja îpaðums ievçrojami saîsina çdienu gatavoðanas laiku. Tâ vietâ, lai izgrieztu katru gaïas gabalu, sieru vai maizi, òemiet to tikai no ðîs pozitîvâs ierîces. Pateicoties viòam, rîta sviestmaiþu pagatavoðana aizòems divas reizes mazâk laika nekâ atgâdinât parasto formu. Sviestmaiþu sagatavoðana visai ìimenei izrâdîsies daudz labâka un nebûs jâatrod daudz vairâk par daþiem mirkïiem.

precizitâteSlîpçtâji iegûs skaidru veidu, kâ samazinât vajadzîgâs sastâvdaïas. Piemçrs var bût griezçjs, kas vairâk regulç ðíçïu biezumu. Tas ir atkarîgs no mûsu enerìijas un vajadzîbâm, vai mûsu çdieni tiks sagriezti biezâ vai plânâ veidâ. Ðî precizitâte ietekmç arî trauku estçtiku. Ne vairâk nevienmçrîgi sagrieztas ðíçlîtes, nejauðas sviestmaizes. Pateicoties slîpmaðînas lietoðanai, visi mûsu radîtie izstrâdâjumi izskatîsies kâ profesionâls ðefpavârs.

garðaIr produkti, kuru sagrieðana daþkârt var radît daudz grûtîbu. Cietie sieri vai daþi dârzeòi bieþi vien nav paredzçti, lai tos sagrieztu mazâs ðíçlîtçs. Daudzu çdienu gadîjumâ garða, protams, ir atkarîga no to elementu biezuma. Lîdzîgi jautâjums ir par gaïas sagatavoðanas panâkumiem. Slîpmaðînas ïauj gaïu sagriezt kopâ ar kaulu formâ ar spçcîgâku un izteiksmîgâku spçku nekâ tradicionâlajâm metodçm. Bûtiski, ka gaïas gabaliòos sagriezta gaïa zaudç daudz mazâk ûdens, padarot to tîru un labu.

çrtîbaMçs varam samazinât gandrîz jebkuru no augïiem: sieru, gaïu, gaïu, dârzeòus. Pateicoties tam, mçs varam arî viegli pagatavot zupas, otrâs çdienus un salâtus. Mums nebûs jâievieto sareþìîtu naþu katalogâ sieram un íermenim. Tikpat viegli ir sagriezt cieto kaulu un selerijas sakni ar ðíçlîtâju.