Cilvckresursu vadiba chomikuj

Enova programmatûru ir izstrâdâjusi profesionâïu grupa. Labâkie dizaineri, programmçtâji un testçtâji daudzus gadus nemitîgi strâdâjuði, lai izstrâdâjums bûtu pilnîgs. Viòu pilnîba ir gan ilgu gadu cieða piekriðana klientiem, ko viòi var sadalît divdesmit èetru stundu atbalstam septiòas dienas nedçïâ. Katrs klients tiek izmantots individuâli. Ceïð un cieðâ sadarbîba ïâva izstrâdât programmatûru tâ, lai tâ kïûtu vçl efektîvâka un vçl praktiskâka, lai IT laukumâ nebûtu vienkârðu.

Programma Enova Kadry un Pùace ir programmatûra, kas efektîvi atbalsta labu kapitâla pârvaldîbu jebkurâ uzòçmumâ. Tâ nodarbojas ar uzòçmumiem, kas nodarbina vairâkus lîdz pat vairâkus tûkstoðus darbinieku. Ðî programma iezîmç kompânijas sareþìîto organizatorisko struktûru ar vienâdu prasmi un efektivitâti. Programmatûra atbilst visâm Polijas tiesîbu aktu prasîbâm. Abi, ja nepiecieðams reìistrçt HR datus, aprçíinât sociâlâs apdroðinâðanas iemaksas, nodokïus, algas vai slimîbas pabalstus. Programmatûra ir paredzçta plaðam adresâtu lokam. Tâs var izmantot, cita starpâ, valdes cilvçki, grâmatvedîbas biroji, uzòçmumi, kas piedâvâ pakalpojumus no darba skaitîðanas departamenta vai personâla uzskaites, kâ arî personâla nodaïas vai algas darbinieki.

Ir vçrts uzticçties uzòçmumam ar ilgu pieredzi. Izvçlieties programmatûru Enova HR un Payroll izaugsmei un interesantâk pârvaldît savu uzòçmumu. Programma sniedz priekðrocîbas, uzlabojot personâla vadîbas procesus, sistçmas veiktspçju, samazinot kïûdu risku, procesu automatizâciju, tûlîtçju un intuitîvu piekïuvi visiem darbinieku datiem. Programmatûra ietaupa stundas HR nodaïas darbam un atbalsta ðo nodaïu tâs dabiskâ darba sviedri. Programma garantç pilnîgu saskaòotîbu ar visiem noteikumiem un likumâ noteiktajâm prasîbâm, kas darbojas visâ mûsu pasaules teritorijâ.

Izvçlieties programmatûru Enova HR un Payroll un ieteikt, ka tas ir tâ vçrts. IT personâls ir çrts ir jûsu rîcîbâ 24 stundas diennaktî septiòas dienas nedçïâ. Tie palîdzçs jums instalçt, konfigurçt un palaist programmatûru, sagatavot uzòçmuma datoru sistçmu lasîðanai ar programmas centru.