Cilvcku parvadadana tarnovas kalnos

Kopð 2011. gada katram taksometra vadîtâjam, kas sniedz transporta pakalpojumus fiziskâm personâm, automaðînâ jâbût fiskâlajam kases aparâtam. Pârvadâtâji, kas savus pakalpojumus sniedz, tiek atbrîvoti no ðî sloga, bet ir saderîgi ar citâm uzòçmçjdarbîbas vienîbâm.

Pârnçsâjamie fiskâlie kases taksometru vadîtâjiem izceïas ar saviem attiecîgajiem izmçriem. Tie parasti ir aprîkoti ar rokturiem, kas nodroðina tâ stabilu uzstâdîðanu transportlîdzeklî, un to darbina baterijas, bet tie joprojâm ir savienoti ar automaðînas akumulatoru, lai tie nenokïûtu visâ maiòas laikâ. Ierîcei parasti ir displejs, kas liek to novietot taisnâ un horizontâlâ stâvoklî un ir izturîgs pret mainîgiem laika apstâkïiem. Atcerieties, ka taksometra un kases aparâta norâde bûtu viegli lasâma, braucot ar taksometra vadîtâju un pasaþieri.Papildu funkcijas, kas bûtiski atvieglo katra pârvadâtâja darbu, ir: iespçja tieði pieslçgt kases aparâtu tieði taksometram, pateicoties kuram var automâtiski izdrukât kvîti, iespçju pieðíirt atlaides vai atcelt panâkumus, kad klients atsakâs no izmaksâm. Nodokïu kases aparâts taksometra vadîtâjam tika izstrâdâts galvenokârt ar ðîs profesijas specifiku. No tâ izdrukâtâ kvîtî ir daþi interesanti elementi, piemçram, ceïojuma laiks, nobrauktais attâlums, taksometra numurs vai izmantoto daïu skaits attiecîgajos tarifos. Taksometra vadîtâjs joprojâm var uzrâdît zinâðanas par sniegtajiem papildu pakalpojumiem, tas ir, bagâþas, dzîvnieku pârvadâðanas utt.Tâpat kâ visi kases aparâti, tâ bieþi izmanto funkcijas - dienas un mçneða pârskatu, kases statusa, norçíinu ziòojuma drukâðanu un papildus taksometra iestatîjumu atskaites drukâðanu.Fiskâlais kases aparâts, iespçjams, joprojâm ir saistîts ar taksometru un pats rçíina ierîci, un darba laikâ ðis risinâjums bieþi nedarbojas, jo tas bûtiski pretrunâ paðreizçjam ierîces darbîbas periodam un palielina nepiecieðamîbu bieþi nomainît papîra ruïïus. Ir iespçjams savienot to ar klçpjdatoru, gatavojot atbilstoðu darbu vai atjauninot programmatûru.Nauda ir svarîga çrtâ un spilgti veidotâ veidâ, lai izveidotu un demontçtu automaðînâ, pateicoties ne tikai tam, ka tas strâdâ ar daudziem taksometriem, tâpçc to var izmantot ne tikai automaðînâ, tad to joprojâm var nogâdât uz biroju vai bûvçt un izdrukât atskaites. Tas arî aizsargâ pret kases aparâta zâdzîbu ilgu apstâðanâs laikâ.