Darba apicrbu uzskaite

Pienâkumu veikt uzskaiti, izmantojot interneta ierîci kases aparâta formâ, divdesmit septîtajâ gadâ uzrunâs visi uzòçmçji, kas vada finanðu kampaòu un piedâvâ saprâtîgu palîdzîbu uzòçmumiem, kuriem nav reìistrçtas finanðu darbîbas, un vienreizçjiem maksâjumiem. Nodokïu summu izmaiòas tiek organizçtas pakâpeniski.

Divos èetrpadsmitajâ gadâ likumdevçjs atcçla saimniecisko vienîbu izòemðanu no pienâkuma glabât elektronisku uzskaiti par vienîbâm, starp kurâm viòð norâdîja uz nopietniem noteikumu pârkâpumiem. Ðie pârkâpumi galvenokârt attiecâs uz to kampaòu faktiskâ apgrozîjuma nepietiekamu novçrtçðanu, kas atbilstu divdesmit tûkstoðu apgrozîjuma robeþai, kad nebija pienâkuma glabât laimes un pakalpojumu uzskaiti, izmantojot bankomâtu un apmaksâjot ieòçmumus. Nozares, kas visbieþâk atzina ðâda veida pârkâpumus saskaòâ ar Finanðu ministriju, bija automaðînu darbnîcas, transportlîdzekïu diagnostikas stacijas, ârsti, zobârsti, frizieri un çdnîcas, kas darbojas izglîtîbas iestâþu jomâs un caur ðîm pârvaldîtajâm pozîcijâm. Likumdevçjs arî apgalvo, ka visu uzòçmçjdarbîbas vienîbu, kas sniedz pakalpojumus patçrçtâjiem, kuriem nav reìistrçtas uzòçmçjdarbîbas, un vienreizçju lauksaimnieku apgrozîjuma uzskaite bûs galvenais solis, lai palielinâtu laukuma pârredzamîbu un pievilcîbu, kâ arî nodroðinâtu vieglâku un vieglâku viòu tiesîbu îstenoðanu patçrçtâju tiesâ. Kopâ ar minçtâs regulas ceturto punktu uzòçmumiem, kas sniedz pakalpojumus riepu apmaiòai, pieredzei un tehniskâm konsultâcijâm, kâ arî nodokïu konsultantiem, frizieriem un kosmetologiem, bija pienâkums nekavçjoties uzstâdît kases aparâtu kopâ ar 2000. gada janvâra pirmo septiòpadsmito gadu. Ðâdos gadîjumos uzòçmçji, uz kuriem neattiecas speciâlie noteikumi, ir laiks, kas ir divus mçneðus no dienas, kad tiek pârsniegts divdesmit tûkstoði labs naudas kases aparâta uzstâdîðanai.