Darba drodiba vacija

Arî deviòpadsmitajâ gadsimtâ lielâs rûpnîcâs bija risks zaudçt dzîvîbu. Cilvçki, kuriem atòemta pievilcîga situâcija un kas katru dienu bauda bada algu, cînîjâs par smago darbu, piemçram, kokzâìçtavâ. 21. gadsimtâ tika iegûti milzîgi jauni produkti, piemçram, attieksme pret darbinieku un droðîba darba vidç.

Ir taisnîba, ka ir uzòçmumi, kas nepievçrð uzmanîbu pareizas vides segðanai, lai gan, iespçjams, ir iestâdes, kas apstrâdâ koksni, ogles vai celtniecîbas materiâlus. Nu, putekïojot gaisu, piemçram, ar pulvera krâsâm, var rasties sprâdziens, un attiecîbas ar uguni ir uguns. Ðî iemesla dçï uzòçmumi, kuriem draud ðis standarts, ir pakïauti briesmâm, ko rada uzlabotas atex putekïu nosûkðanas sistçmas, kas ietver ventilatorus un filtrus, kas ïauj putekïus iegût saskaòâ ar atex ieteikumiem. Saistîbâ ar konkrçtâ uzòçmuma vajadzîbâm izmantotie filtri var tikt apstrâdâti tikai vienu vai vairâkas reizes. Darbîbas mehânisms ir atkarîgs no membrânas, kas izplûst caur putekïu eksploziju bûvniecîbâ. Tâ rezultâtâ sprâdzienbîstamas gâzes nonâk atmosfçrâ, kas novçrð filtra bojâjumus un citus neparedzçtus negadîjumus. Papildu elements, kurâ var nodroðinât putekïu nosûkðanas sistçmas, ir veids, kâ dzçst dzirksteles vai dzçst uguni ar oglekïa dioksîdu. Atex iekârtu veidâ ir arî cilvçka darbinâmas slçdzenes, lai individuâli noòemtu filtrâ savâktos putekïus. Vârsti ir ugunsdroði un nesalauþami attiecîbâ pret spiediena ietekmi sprâdziena laikâ. Jebkuram piesardzîgam uzòçmuma îpaðniekam, kurâ gaisâ var atrasties viegli uzliesmojoði ziedputekðòi, jâiegulda reâlâs dzîves ventilâcijas un filtrçðanas iekârtâs. Ðâda rîcîba runâs par atbildîbu, kâ arî par prognozçðanu. Lai labi zinâtu, ir daudz populârâk aizsargât nelaimes gadîjumus nekâ ar spçli saistîtâs izmaksas ar to ietekmi.