Darba organizacija viesnica sawicka pdf

Jûs strâdâjât mçbeïu tirdzniecîbas uzòçmumâ. Îpaðnieks nodarbinâja cilvçkus veikalos un citâs noliktavâs. Es strâdâju ðajâ noliktavâ. Çka bija pârâk maza, kad preces, ko viòð izmantoja, glabâja. Nepietiekama telpas attîstîba bija vçrsta uz dîvainâm situâcijâm, jo vienam darbiniekam bija jâgaida ilgs laiks par papildu, jo ceïð starp mçbeïu pâïiem kravu pârvadâðanai ratiòkrçslos bija pârâk mazs.

Tad es sapratu, ka dienas ritmâ pçdçjais laiks tika pavadîts neproduktîvi. Vçl viena lieta, kas pagarinâja funkciju, bija gaiðs apgaismojums, pietiek ar spilgtu sporta lampu uzstâdîðanu, kas atrisinâtu problçmu. Darba òçmçjam, kurð pasûtîjumu pabeidzis pircçjam, tâ vietâ, lai redzçtu produkta etiíeti no attâluma, bija jâturpinâs un jâmeklç, un bieþi vien bija telefona apgaismojums. Tâpat kâ ðajâ gadîjumâ, îpaðnieks noteikti nepievçrsa uzmanîbu ðâdâm situâcijâm, vçlâk apgrûtinot konkrçta pasûtîjuma termiòu. Es domâju, ka pareizâ vieta vai tie paði rîki, prece un visas sastâvdaïas, ko izmanto visâs divdesmit dienâs, ir ïoti svarîgas. Nepiecieðama ne tikai ðâda darbinieka efektivitâte, kâdas izmaksas iet iekðâ, jo ðis termins ir nauda, bet arî ðâds cilvçks bieþi ir kaitinâts, jo viòð var darît kaut ko âtrâk, ar mazâku piepûli. Ir daudzi elementi, kas uzlabo prakses kvalitâti noliktavâ. Vissvarîgâkais jautâjums ir âtrs apgaismojums, vislabâk ir luminiscences lampas un pareiza preèu pârvaldîðana noliktavâ, lai darbinieks neizmetu savas kâjas. Saistîbâ ar uzglabâðanas veidu mums jâpievçrð lielâka uzmanîba istabas temperatûrai un mitruma lîmenim. Ðajâ gadîjumâ, ja mçbeles ir pieminçtas, telpai jâbût ïoti sausai, jo mitrums kaitçs íermenim, no kura tiek izgatavota iekârta. Tas ir pamati un kâ pat lielie uzòçmumi var aizmirst par svarîgiem jautâjumiem.