Darbstacijas

Paðlaik spçkâ esoðie noteikumi uzliek uzòçmumiem, kuriem ir jâpielâgojas ïoti atðíirîgâm prasîbâm. Viòiem ne tikai jâsagatavo savas darba vietas, bet arî jâsagatavo daþâdas mçbeles un aksesuâri, kas nepiecieðami kampaòu darbîbai. Tâs ir, iespçjams, fiskâlâs ierîces, ko bieþi izmanto ðodien.

Lielâkâ daïa apziòas, kas minçti ðajâ nosaukumâ, galvenokârt bûs vçrsti uz kases aparâtiem, kurus var atrast gandrîz jebkurâ veikalâ. Tomçr tie nav tie paði ðî standarta çdieni, kas notiek tirgû. Protams, kases aparâtiem ir visplaðâkais ðâda veida produktu klâsts. To lietoðana arî regulç attiecîgos noteikumus, un tagad cilvçku grupa, kas veic darbu, prasa ðâda veida aprîkojumu. Kases aparâti ir jâreìistrç Valsts kases sadaïâ, kas tiem pieðíir unikâlu identifikâcijas numuru. Katram cilvçkam jâsaòem biïete, piemçram, tirdzniecîbas vai pakalpojumu punktâ, pretçjâ gadîjumâ uzòçmçjam var tikt uzlikts naudas sods. Kases aparâtu lietotâjiem ir pienâkums glabât kases èeku kopijas 5 gadu laikâ. Parasti tie ir termopapîra ruïïi, lielâkâ daïa kases aparâtu tiek drukâti arî uz diviem ruïïiem, kur vadîtâji ir uzdrukâti uz tâ paða, otrs ir kopija investoram. Jûs nedrîkstat aizmirst par to apkalpoðanu, jo kasç obligâti jâpârbauda. Viòi ir priecîgi par priekðmetiem, kas ir veicinâjuði kases aparâta pârdoðanu. Pârskata kopiju no veiktâs pârskatîðanas uzòçmums ievieð Nodokïu pârvaldei par labu konkrçtâ uzòçmçja darbîbai. Kases aparâti paðlaik ir ïoti lieli çdieni. Jûs varat atrast mazus kazino, kas tiek izmantoti pârdoðanai no durvîm lîdz durvîm. To galvenâ iezîme ir tâda, ka tiem ir iebûvçts akumulators, kas ïauj ilgstoði darboties bez problçmâm. Tas padara to daudz vieglâk izdarâmu, jo laukumos vai bazâros, kur joprojâm notiek ceïojoðâ satiksme, parasti nav piekïuves elektroenerìijai, un no kases bez iebûvçta akumulatora iegûðanas nebûtu papildu. Protams, vçrtîbas ir atkarîgas arî no ðâdiem parametriem, piemçram, ierîces atmiòâ.