Darzeou un augiu griedana

Dârzeòu drupinâtâjs nav standarta virtuves iekârta, bet tas noteikti ir ïoti vçrtîgs. Katra sieviete mâjâ zina, ka nepârtraukti dârzeòu grieðana var bût tik nogurdinoða, it îpaði, ja mçs gatavojam lielus salâtus ìimenes vâkðanai. Ðajâ gadîjumâ tas ir îpaði vçrts no smalcinâtâja, kas atvieglos çdienu gatavoðanu ne tikai îpaðos gadîjumos, bet arî katru dienu.

Drupinâtâjs nav îpaði liela ierîce, tas neaizòems visu galdu, tâpçc pat cilvçki çkâs vai îres mâjâs var izlemt iegâdâties smalcinâtâju. Maðîna sagrieþ un karbonizç dârzeòus un augïus, tâpçc pçc minûtes mçs varam izveidot augïu salâtus ìimenei, nesagrieþot ar îpaðu ðíçlçs mazos gabaliòos. Daþi uzòçmumi arî piedâvâ modeïus, kas ne tikai sagrieþ dârzeòus, bet arî sasmalcina ledus. Ja mums nepatîk spçlçt ar ledus saspieðanu, ðis ceïð noteikti bûs spçjîgs. Ir vçrts ieguldît mazliet vairâk naudas piemçrotâkajos modeïos, kas ne tikai slçpj dârzeòus un produktus, bet arî pierâdîjumus par riekstiem, kas var bût lielisks papildinâjums visiem salâtiem. Daþi smalcinâtâji ir arî sulu izgatavoðanas funkcija. Tas ir ârkârtîgi vçrtîgs, jo regulâri dzçruðâs sulas no svaigi spiestiem augïiem labi ietekmç jûsu veselîbu un padara mûs augstu, starojoðu izskatu. Lçti tâ saucamie ir lçti. "zaïâs sulas" vai tâs, kurâm mçs pievienojam dârzeòus vai zaïus augïus. Mçs radîsim gardas kompozîcijas, saglabâjot lapu kâposti, bumbierus, vînogas, kivi un pat selerijas. Organizâcijas drupinâtâjs var pagatavot salâtus vakariòâm, izmantojot tomâtus, guríus, Pekinas vai romieðu salâtus un redîsus. Mçs varam arî izspiest burkânu sulu (ar nosacîjumu, ka mçs esam patieðâm cietie smalcinâtâja modeïi, jo burkâni ir ârkârtîgi tuksneði un lçtâki piemçri nevar tikt galâ ar to. Interesanti, ka mçs varam arî sasmalcinât kartupeïus kartupeïu pankûkâm.