Datoru higicna darba

Viss uzòçmums ir atbildîgs par jautâjumu par viesu droðîbu. Jo îpaði tas attiecas uz uzòçmumiem, kas izmanto smago materiâlu savâ darbâ. Darba devçjam ir ârkârtîgi jâaizsargâ cilvçku, kas darbojas ðâdos apstâkïos, veselîba un rîcîba.

"Ekonomikas ministra 2010. gada 8. jûlija rîkojums par obligâtajâm prasîbâm attiecîbâ uz uzticîbu un higiçnu darbâ, kâ arî sprâdzienbîstamas vides tikðanâs piedâvâjums" sagaida, ka darba devçjs izstrâdâs sprâdziendroðîbas dokumentu. Tas ir saistîts tikai ar uzòçmumiem, kuros ir noderîgi uzliesmojoði materiâli, kas var radît sprâdzienbîstamu vidi ar gaisu. Ðâdas vielas var ietvert arî ðíidrumus, gâzes un, ja ir labi izkliedçtas cietvielas, t.i., putekïi.

Lietojot bîstamas, uzliesmojoðas vielas, ar kurâm saskaras darbinieki, telpas, kurâs draud sprâdziens, jânorâda pçc kârtas. Ja tie jau ir norâdîti, lûdzu, skatiet ievadâ minçtos ministra noteikumus.

Tas parâda, kâdus materiâlus darba devçjam vajadzçtu darît. Noteikumu 4.4. Punktâ norâdîts, ka tâ veic pilnîgu riska novçrtçjumu, kas apvienots ar perspektîvu darboties sprâdzienbîstamâ vidç darba vidç. Ir paðreizçjais ts "riska novçrtçjums", kas cita starpâ attiecas uz:

a sprâdzienbîstamas vides varbûtîba, \ tb iespçjamo sprâdzienbîstamas vides raðanâs laiku, \ tc dzîvîbas varbûtîba un aizdegðanâs avotu aktivizçðana, piemçram, elektrostatiskâ izlâde, \ td iekârtas, vielas un maisîjumi, ko atbalsta darba devçjs, \ tmehânismi, kas notiek arî to savstarpçjâ mijiedarbîbâ,e iespçjamâ sprâdziena ietekmes paredzamais lielums.

Ir svarîgi apsvçrt arî blakus esoðâs telpas, kuras jebkâdâ veidâ var savienot ar atverçm ar potenciâli sprâdzienbîstamâm vietâm, piemçram, ar ventilâciju. Bîstamîbas veidâ viòi nebûs pârliecinâti.

Pçc pilnîga riska novçrtçjuma pabeigðanas darba devçjs saskaòâ ar regulas 7.1. Pantu ir atbildîgs arî par sprâdzienbîstamîbas dokumenta darbu.

Sprâdzienbîstamîbas dokuments ir jâizveido no vairâkâm svarîgâm daïâm, tajâ jâiekïauj saraksts ar darba devçja lietâm un paziòojumiem par cilvçkiem, kuriem ir vârdi. Dokumenta lielie elementi ir ðâdi: sprâdzienbîstamas vides un aizdegðanâs avotu saraksts, sprâdzienu novçrðanas pasâkumu apraksts, dati par dokumentu atjauninâðanas datumiem, degoðu materiâlu apraksts, sprâdzienbîstamîbas novçrtçjums, iespçjamie sprâdziena scenâriji un apliecinoðie dokumenti. Sprâdziendroðîbas dokumentâ jâietver iekârtas grafikas un plâni.

Pienâcîgi izstrâdâtu dokumentâciju izstrâdç ir vçrts òemt speciâlistu pakalpojumus. Bûtiskâkais ir bûtîba un veidu veselîba, un ir vçrts pârliecinâties, ka viòi ir pareizi veikuði riska novçrtçjumus.