Datoru programmaturas laiva

Enova programmatûru izveidoja profesionâïu grupa. Labâkie dizaineri, programmçtâji un testçtâji daudzus gadus strâdâjuði bez pârtraukuma, lai preces pilnveidotos. Viòu pilnîba ir gan ilgu gadu cieða atbilstîba klientiem, ko viòi var izveidot divdesmit èetru stundu atbalstam septiòas dienas nedçïâ. Katrs vîrietis tiek uzskatîts individuâli. Jauka un cieða sadarbîba ïâva attîstît programmatûru, lai tâ kïûtu arî vçrtîgâka un vçl praktiskâka, ka IT laukumâ tas nebûtu vienâds.

Enova Kadry programma un algas ir programmatûra, kas efektîvi atbalsta noderîga kapitâla pârvaldîbu uzòçmumâ. Viòð strâdâ ar birojiem, kuros strâdâ vairâki lîdz vairâki tûkstoði darbinieku. Ðî programma iezîmç kompânijas sareþìîto organizatorisko struktûru ar augstu vieglumu un efektivitâti. Programmatûra atbilst visâm Polijas tiesîbu aktu prasîbâm. Gan personâla datu ierakstos, gan ZUS sociâlâs apdroðinâðanas iemaksu, nodokïu, algu un slimîbas pabalstu aprçíinâðanâ. Programmatûra ir veltîta plaðam adresâtu lokam. Tie var bût, cita starpâ, valdes locekïi, grâmatvedîbas biroji, uzòçmumi, kas sniedz pakalpojumus no darbinieku skaita vai personâla uzskaites, kâ arî personâla un algas departamenta darbinieki.

Snail FarmSnail Farm Unikāls gļotu gļotu ārstniecisko īpašību spēks skaistam un mūžīgi jaunai ādai

Ir vçrts uzticçties uzòçmumam ar daudzu gadu pieredzi. Atlasiet programmatûru Enova HR un Payroll, lai izstrâdâtu un uzlabotu mûsu uzòçmuma vadîbu. Programma sniedz priekðrocîbas, uzlabojot personâla vadîbas procesus, sistçmas veiktspçju, samazinot kïûdu risku, automatizçjot procesus, âtru un intuitîvu piekïuvi plaðâm zinâðanâm par cilvçkiem. Programmatûra ïauj ietaupît personâla nodaïas darba laiku un strâdât ar ðo dienestu ikdienas darba centienos. Programma garantç pilnîgu atbilstîbu visiem standartiem un normatîvajâm prasîbâm, kas darbojas visâ mûsu pasaules teritorijâ.

Izvçlieties programmatûru Enova Kadry un Payroll un redziet, ka tas ir tâ vçrts. IT personâls ir vienkârðs, un jums ir pieejami divdesmit èetri sezoni septiòas dienas nedçïâ. Tie palîdzçs instalçt, konfigurçt un vadît programmatûru, sagatavot uzòçmuma IT sistçmu raþoðanai ar programmatûras vidi.