Desu gatavodana

Mutiskâ tulkoðana ïauj sazinâties starp sarunu biedriem, kas slavç divâs daþâdâs valodâs, atzîmçti vai gadîjumâ, ja persona paraksta valodu. Pati interpretâcijas darbîba ir tâdas paðas nozîmes nodoðana starp cilvçkiem, kas strâdâ citâs valodâs, un ðî darba mçríis ir veidot saziòu un sniegt informâciju, atðíirîbâ no tulkojuma, ðajâ rîkojumâ notiek tulkojums, kas nozîmç, ka izteiksmes tulkojums pastâvîgi pastâv. Ir vairâkas interpretâcijas metodes, un tiek piedâvâta vislielâkâ banâla un regulâra tulkoðana. & Sinhronâ tulkoðana ir ieteicama pasaules konferencçs, kur ârvalstu viesu runas nosaka speciâlisti, kas uzklausa runas ar skaòas izolâcijas kabînçm.

Ðo tulkojumu vienlaicîgums ir balstîts uz sinhrono tulkojumu no dzirdes, kur mçría ziòojums rodas pçc tam, kad noklausîjusies paziòojumi sâkotnçjâ valodâ. Mutiskâs tulkoðanas interpretâcija notiek sakarâ ar situâcijas maiòu, kad tulks sâk tulkot un tulkot tikai pçc tam, kad runâtâjs ir beidzis runât. Parasti secîgais tulks atrodas sarunu biedra tuvumâ, klausoties runâtâju un izpildot piezîmes laikâ, un pçc tam mçría valodâ runâ, imitçjot sâkotnçjâ paziòojuma uzticîgâko stilistiku. Visi iepriekð minçtie tulkoðanas paòçmieni plâno pazîstamus lçmumus un priekðrocîbas, jo nav iespçjams skaidri norâdît vienas no tâm priekðrocîbas. Protams, ir arî citi interpretâcijas veidi (piemçram, èukstoða tulkoðana, teikuma tulkojums ar teikumu vai vista tulkojums, kas satur neatkarîgâku klimatu, arî neprasa tik daudz intereðu kâ iepriekð minçtâs metodes, tâpçc tâs tiek izmantotas neformâlâs sanâksmçs.