Drodibas noteikumi tehniskajam klascm

Grâmatnîcâm ïoti bagâtîgi jâîsteno atbilstoða DDVA programma. Tad tas ir ïoti svarîgs veidos, kad risks zaudçt veselîbu vai bût cilvçks ir ârkârtîgi oriìinâls. Braucot ceïojumâ, jautâjums par droðîbu ir saistîts ar atbilstoðiem darbavietas instrumentiem, kas nodroðina darba komfortu.

Ðâdi rîki noteikti ir putekïu savâcçji, kas pieejami mazos, arî bagâtos uzòçmumos. Veiktie darbi bieþi izraisa ziedputekðòu veidoðanos, kas tiek izplatîti gaisâ, bet tas ir atrodams cilvçka plauðu plaknç. Liels tad ir îpaði tâdâs vidçs, kur svarîgu jaudu izmanto metinâtâju. Metinâðanas laikâ metinâðanas dûmi pârvietojas darba jomâ, kas nav piemçrots resurss cilvçku veselîbai. Tomçr ne tikai tâdi dûmi, kas var radît nelabvçlîgu uzsvaru uz brîvu dzîvi darbîbâ. Ir augi, kas izmanto lielu skaitu íîmisko vielu, kuru smarþa un tvaiki arî palielinâs gaisâ un var kairinât elpceïus. Lai izvairîtos no ðâdâm formâm, ir vçrts ieguldît vienkârðâs darba vietu novadîðanas sistçmâs. Tas ïaus izvairîties no saslimðanâm starp darbiniekiem un çrtu DDVA lîdzekïu droðîbu, kas katram îpaðniekam ir jâdara. Ðai situâcijai tagad ir jâatceras putekïsûcinâðana darba vietâs. Tomçr tas nav saistîts ar putekïu sûcçja pieslçgðanu un sûkðanas kustîbas pârvietoðanu pâr darba zonas gludajâm virsmâm. Putekïsûcçjs izskatâs pilnîgi atðíirîgs un rada tîru gaisu, kas atrodas noteiktâ rûpniecîbas zâlç vai tikai citâ vietâ konkrçtâ uzòçmumâ.Putekïu ieguve ir diezgan tradicionâls gaisa attîrîðanas veids, bet aizvien vairâk un vairâk brîniðíîgu rîku izveido pçdçjam uzdevuma modelim. Protams, uzdevuma kvalitâte ir pieòemta, bet aprîkojums arî atceras nozîmi. Veci putekïu savâcçji, ðodien ir vçrts aizstât tos ar kaseðu putekïu savâcçjiem, kas labi saskaras ar jebkâda veida putekïiem, turklât tie ir spçcîgi ideâlâ vidç, kas regulç, kas ir pozitîvs uzsvars uz putekïu ieguves brîdi.