Drodibas parvaldiba darba vidc

Veselîba un labklâjîba, kâ arî cilvçka darbîba visu laiku vçlas ar plaðsaziòas lîdzekïiem un vidi, kurâ viòð pavada savu brîvo laiku un darbu. Tâpçc ir svarîgi nodroðinât, lai darba telpâs ieelpotâ gaisa stâvoklis un higiçna atbilstu attiecîgajiem noteikumiem un vçrtîbâm. Daþâdu nozaru filiâïu attîstîba tiek papildinâta ar faktu, ka prasîbas, kas saistîtas ar centru, droðîbu un veselîbu darbavietâ, palielinâs. Ðîs sastâvdaïas runâ par to, ka vajadzîba pçc „îsta gaisa” bûs priekðplâna situâcija, kâ arî nâkotnç.

Lai nodroðinâtu efektîvu darbstaciju ventilâciju piemçrotas ierîces atlases sâkumposmâ, jâveic atbilstoðas analîzes, aprçíini un projektçðanas darbi, lai veiktu pareizu ventilâcijas sistçmu. Putekïu nosûkðanas sistçmu projektçðana, lai izstrâdâtu lielu uzòçmumu atdalîðanas sistçmas. Nozîmîgâkais projektçðanas darbu laiks ir konkrçtâ gaisa âtruma novçrtçjums vidç, kurâ atrodas piesâròotâji, tâ, lai piesâròojuma avotâ nodroðinâtu putekïu daïiòu vai gâzes pareizu iekïûðanu. Svarîgâkais ir nodroðinât atbilstoðas gaisa apmaiòas devas iekârtâ kopâ ar sanitârajâm prasîbâm. Vçl viena liela problçma daudzu dizaineru vidû ir noteikt gaisa âtrumu cauruïvados tâ, lai tie netiktu tuvâk piesâròojuma pâròemðanai ventilâcijas kanâlos un no papildu puses, lai samazinâtu trokðòa un plûsmas pretestîbu. Kas ir milzîgs uzsvars uz dominçjoðajiem apstâkïiem uzòçmçjdarbîbâ sistçmas darbîbas sezonas laikâ. Pareizi saskaòotas sistçmas sastâvdaïas bez pârmçrîga lieluma var arî samazinât ekspluatâcijas izmaksas. Visas maðînas un filtrçðanas un ventilâcijas sistçmas tiek veiktas saskaòâ ar precîzi definçtiem standartiem, sâkot no teorçtiskiem pamatiem un sanitârajâm prasîbâm, lîdz speciâlistu pieredzei. Jebkurð patçrçtâja uzdevums ir jârîkojas individuâli. Uzòçmumi izstrâdâ un prezentç vairâkus jçdzienus par darbavietu attîrîðanu no ekonomiskâ lîdz ekoloìiskai.