Enova algas programmu

Enova programmatûru izstrâdâja profesionâïu grupa. Labâkie dizaineri, programmçtâji un testçtâji gadu gaitâ ir noguruði strâdâjuði, lai izstrâdâjums bûtu pilnîgs. Viòu pilnîba joprojâm ir ilga cieða vienoðanâs ar vîrieðiem, kuriem ir iespçja saòemt diennakts atbalstu septiòas dienas nedçïâ. Visi vîrieði tiek uzskatîti atseviðíi. Cieða un cieða sadarbîba ïâva attîstît programmatûru, lai tâ kïûtu vçl efektîvâka un vçl praktiskâka, lai IT tirgû nebûtu vienâds.

Programma Enova Kadry i Pùace ir programmatûra, kas efektîvi atbalsta cilvçkresursu vadîbu katrâ uzòçmumâ. Viòð nodarbojas ar uzòçmumiem, kas nodarbina vairâkus lîdz pat vairâkus tûkstoðus darbinieku. Ðî programma iezîmç kompânijas sareþìîto organizatorisko struktûru ar augstu potenciâlu un efektivitâti. Programmatûra atbilst visâm Polijas tiesîbu aktu prasîbâm. Gan personâla datu ieraksti, gan ZUS aprçíinâðana, nodokïi, algas vai slimîbas pabalsti. Programmatûra ir definçta plaðam adresâtu lokam. Tie var ietvert, bet ne tikai, valdes, grâmatvedîbas biroju, uzòçmumu, kas sniedz pakalpojumus no darba skaita vai personâla uzskaites, darbiniekus, kâ arî personâla nodaïas darbiniekus un algas.

Ir vçrts uzticçties uzòçmumam ar daudzu gadu pieredzi. Izvçlieties programmatûru Enova HR un Payroll par attîstîbu, kâ arî labâk izmantot zinâmo nosaukumu. Programma sniedz palîdzîbu, uzlabojot personâla vadîbas procesus, sistçmas efektivitâti, samazinot kïûdu risku, automatizçjot procesus, âtri un intuitîvi piekïûstot visiem datiem par darbiniekiem. Programmatûra ietaupa personâla nodaïas darba laiku un palîdz ðai nozarei pastâvîgâ darba grûtîbâs. Programma garantç pilnîgu saskaòotîbu ar visâm likumâ noteiktajâm vçrtîbâm un prasîbâm visâ mûsu valsts teritorijâ.

Izvçlieties programmatûru Enova Kadry un Pace un uzziniet, ka IT darbinieki ir pieejami 24 stundas diennaktî septiòas dienas nedçïâ. Tie palîdzçs jums instalçt, konfigurçt un atvçrt programmatûru, sagatavot uzòçmuma IT sistçmu lasîðanai ar programmas vietni.