Enova nodokiu gramata

Enova programmatûra ïauj visaptveroðam biroja fiziskajam un grâmatvedîbas dienestam dokumentu reìistrâcijas, ðo tekstu publicçðanas un informâcijas izpildes, kâ arî aktuâlo un periodisko ziòojumu sniegðanas jomâ.

Enova moduïa galvenâs funkcijas Komerckase ir: grâmatvedîbas þurnâls, pirkuma un pârdoðanas PVN reìistrs, dokumentu reìistrs - KP, KW, Lp un ZSO.Programma ir visdaþâdâkie dokumenti, kas saistîti ar norçíiniem ar vîrieðiem: procentu maksâjumi par novçlotiem maksâjumiem, maksâjumu atgâdinâjums, bilances apstiprinâjums, pârskaitîjumi, pat elektroniskie. Enova programmatûru ir izstrâdâjuði eksperti.

deklarâcijasPamatojoties uz programmâ îstenotajiem dokumentiem un dekrçtiem, informâcija par budþetiem un PVN-7 deklarâcija tiek automâtiski rakstîta un izdota. Noteiktu filtru sistçma ïauj jums bût milzîgâ veidâ, veidojot fotoattçlus un iegûstot lietotâjam svarîgâkâs zinâðanas jebkurâ finanðu gadâ. Grâmatvedîba Enovas struktûrâ atklâj jaunas paaudzes programmatûru visâm grâmatvedîbas sistçmâm, kas darbojas Windows centrâ. Pateicoties izmantotajiem risinâjumiem, programma ir elastîgâka - lîdz ar to spçja patstâvîgi modificçt un pielâgoties programmas parametru personiskajâm vajadzîbâm.

funkcijasPapildus funkcijâm, kas balstâs uz visiem grâmatvedîbas principiem, programmai ir plaða funkciju klâsts, kas saistîti ar visu dokumentu ierakstîðanas automatizâciju, atkârtotu dokumentu atkârtotu izdrukâðanu vai ðîm saimnieciskajâm darbîbâm. Programma ir izstrâdâta ar atcerçties par uzòçmumiem, kas veic kontu uzskaiti, pamatojoties uz kontu plânu. Sistçmas konfigurçðana garantç, ka tâ ir apstiprinâta turpmâkiem operatora ieteikumiem. Viòam tika dots viedoklis par grâmatveþiem, kuri vçlas izmantot ergonomiskus IT rîkus, kas palîdz viòiem ikdienas darbâ, noslçdzot mçnesi vai finanðu gadu.

Dokumentu ierakstiMetode apòemas ierakstît visu veidu dokumentus, kas ir pakïauti norçíiniem. Dokumentus ieteicams izmantot gan PVN rçíiniem, gan paðu dokumentiem, piemçram, izdevumiem, algâm, amortizâcijai, ârçjai pieòemðanai utt. Pçc dokumentu ievieðanas tos var pârvietot uz pakalpojumu.