Ergonomiski iemesli nelaimes gadijumiem darba

Lietu cçloòi tiek regulâri pârbaudîti, lai varçtu samazinât risku, ka viòi atgrieþas. Pçtîjuma rezultâti skaidri norâda, ka nelaimes gadîjumu cçloòi bieþi vien ir cita veida uzraudzîba attiecîbâ uz maðînu droðîbu. Problçmas, kas saistîtas ar maðînu sliktu izmantoðanu un darbîbu, parâdâs katrâ dzîves cikla posmâ. Tas ir saistîts ar specifikâcijas periodu, kad arî programma, raþoðana, darbîba, uzturçðana, modifikâcija utt.

Maðînu sertifikâcijas mçríis ir novçrst briesmas, kas var rasties mâjâs. Maðînas, kas izmanto izmantotos sertifikâtus, tiek pârbaudîtas un pârbaudîtas to piemçrotîbas pârbaudei. Atseviðías grupas un elementi tiek pçtîti. Tiek pârbaudîts darba princips un apraksti, kas atvieglo darbiniekiem organizâcijas un ierîèu pareizu izmantoðanu. Nepiecieðamîba pçc sertifikâtu izsniegðanas vienâ organizâcijâ un iekârtâs notiek galvenokârt no ES noteikumiem: piemçrojamâm direktîvâm, iekðçjiem noteikumiem utt.

Droðîbas un veselîbas aprûpes darbiniekiem ir iespçja piedalîties joslâs un apmâcîbâ maðînu sertifikâcijas jomâ. Ðâdu izmaksu un apmâcîbas gaitâ iegûtâs zinâðanas, sajûta un mâcîbas veicina konkrçtu gadîjumu skaita samazinâðanos darba telpâ, gan nâvçjoði, gan citi. Piedalîðanâs maðînu un iekârtu sertifikâcijas kursos un apmâcîbâ sniedz îpaðniekiem plaðu labumu klâstu. Apmâcîtie viesi garantç iekârtu pareizu lietoðanu un uzklausa droðîbas un higiçnas standartus.