Erp optima crm

Izskatot ideâlu programmatûru uzòçmumiem, ir vçrts sniegt atzinumu par ERP Optima sistçmu, kas ir Krakovas Comarch uzòçmuma darbîba. Comarch ERP Optima programma ir lielisks rîks mazuïiem un maziem uzòçmumiem, lai atvieglotu tâm raksturîgo teritoriju apsaimniekoðanu. Bez grâmatvedîbas un cilvçkresursu moduïiem programmatûrai ir arî pârdoðanas un noliktavas moduïi, kas ideâli piemçroti pârdoðanas un loìistikas departamentiem.

apliecîbaÐî programma var lepoties ar kuriem ir piekriðanas sertifikâts ar Grâmatvedîbas likumu. Tas izriet no tâ, ka tas pastâvîgi tiek papildinâts ar spçkâ esoðajiem noteikumiem. Turklât otra veida informâcijas un novçrtçðanas rîki un tieðsaistes izsoles ir lçtas.

abonçðanaMaksâjot ikmçneða abonçðanas maksu par programmatûras lietoðanu, varat lejupielâdçt ne tikai ievada svarîgâs un stingrâs funkcijas, bet arî tehnisko palîdzîbu, kas ïauj risinât paðreizçjâs problçmas un pielietot risinâjumus, kas pielâgoti lielai nozarei un iestâdçm. Pateicoties ðai pieejai, Comarch ERP Optima programma ne tikai atvieglo un uzlabo atseviðíu nodaïu darbîbu un visu uzòçmumu, bet arî netieði veicina peïòas palielinâðanos.

DemoPirms iegâdâties Comarch ERP Optima programmu, ir iespçjams izmantot 30 dienu tieðsaistes demonstrâciju vai 60 dienu bezsaistes demonstrâciju. Ir viens ïoti svarîgs, jo, pateicoties tam, mçs varam stingri izlemt, vai ðâda programmatûra darbosies konkrçtâ uzòçmumâ. Daudzi uzòçmçji jau ir uzticçjuði Comarch ERP Optima programmu. Viòam tagad ir vairâk nekâ 60 000 uzòçmumu no daudzâm jomâm, kas ir izcilu programmatûras pazîme. Kâ liecina uzòçmçju aptaujas, 93% cilvçku, kas izmanto Comarch programmatûru, bija apmierinâti ar to.