Es programma angiu valoda

21. gadsimts ir spçcîgs pieprasîjums pçc jauna tulkoðanas veida. Tajâ paðâ laikâ viòð nebûs vienaldzîgs pret to, ka programmatûras vietâm paðlaik ir liela nozîme. Kâdas ir ðîs zinâðanas?

Vairâkas darbîbas, kas pielâgo konkrçtu labumu vietçjiem tirgus jautâjumiem, tostarp programmatûras tulkoðana, un tâ ir prasmîga programmatûras un programmatûras dokumentâcijas tulkoðana noteiktâ valodâ, un vçl joprojâm izvçlas to pçdçjâ stilâ. Tâ vâc tâdus paðus jautâjumus kâ datumu formâta izvçle vai burtu veida burti.Profesionâlai programmatûras lokalizâcijai ir vajadzîgi IT terminoloìiju specializçjoði tulkotâji, kâ arî programmçtâji un inþenieri. Valodu prasmes ir saistîtas ar zinâðanâm un prasmçm, kas saistîtas ar ERP, SCM, CRM organismiem, programmâm, kas atbalsta dizainu un celtniecîbu, vai banku programmatûru. Uzticama atraðanâs vieta ir virkne iespçju, lai sasniegtu ârzemju programmatûru, un tas var ievçrojami pârvçrst visu uzòçmuma panâkumus.Produktu ievieðana pasaules tirgos ir saistîta ar produktu internacionalizâciju. Tâtad, kâdi ir citi no atraðanâs vietas?Internacionalizâcija ir vienkârði produktu pielâgoðana potenciâlo klientu apstâkïiem, neòemot vçrâ daþâdâs vietçjâs îpatnîbas, ja atraðanâs vieta vispirms atbilst konkrçtu tirgu pieprasîjumam, tâ atbilst konkrçtâs vietas bieþajâm vajadzîbâm. Lîdz ar to atraðanâs vieta tiek veikta papildus par visu, kas ir tirgû, un vienreiz par internacionalizâciju konkrçtam produktam. Tomçr abi procesi prezentç viens otru un ar nopietniem plâniem pasaules tirgus darbîbai - ir vçrts padomât par abu veidu piemçroðanu.Ir atkarîba starp atraðanâs vietu un internacionalizâciju, kas jâòem vçrâ, veicot ðos procesus. Pirms atraðanâs vietas beigâm internacionalizâcijai vajadzçtu beigties. Tas ir vçrts tâpçc, ka labi vadîta internacionalizâcija ievçrojami saîsina lokalizâcijas procesâ nepiecieðamo laiku, kas pagarina periodu, kas ir svarîgi veltît ðî panta ievieðanai tirgû. Bez tam, labi organizçta internacionalizâcija tiek piemçrota, garantçjot labvçlîgu produkta ievieðanu, lai mçríçtu pârdoðanu bez riska apstrâdât programmatûru tieði pçc atraðanâs vietas.Uzticama programmatûras lokalizâcija ir signâls uzòçmuma panâkumiem.