Farex kases aparats

Diemþçl, vai jûs pastâvîgi pastâvat, Jûsu uzòçmumâ ir nepiecieðams fiskâlais kases aparâts? Pârbaudiet! Parasti pienâkums reìistrçt pârdoðanu uz fiskâlâs summas ir atkarîgs no uzòçmçjiem, kas pârdod produktus vai pakalpojumus fizisku personu (nevis uzòçmumu situâcijai.

Finanðu ministra 2014. gada 4. novembra rîkojumâ ir ieviesti vairâki atbrîvojumi no ðî pienâkuma.Kâ mçs varçsim izmantot risinâjumu kases aparâta turçðanai? Pirmkârt, mûsu pârdevumi iepriekðçjâ nodokïu gadâ par fiziskâm personâm un vienreizçjiem maksâjumiem nevar bût lielâki par 20 000. zù. Ja mçs taksâcijas gadâ sâkam darboties, tad ðis aizdevums bûs jâaprçíina attiecîbâs. Païausimies uz to, ka ðî apjoma apmçru neietekmç ienâkumi no pamatlîdzekïu pârdoðanas, garîgâs un juridiskâs vçrtîbas, uz kurâm attiecas amortizâcija. Mums vienmçr jâatceras, ka ðâdi lîgumi ir jâapstiprina ar rçíinu.Rûpçsimies par to, ka ir situâcijas, kad vienmçr bûs lietderîgi reìistrçt pârdoðanu kases aparâtâ, bet mçs nebûsim atbrîvoti no darba, bez iemesla gût peïòu. Lîdz ar to tai ir vide, kurâ pârdod, cita starpâ, ðíidru gâzi, iekðdedzes dzinçjus un tiem zinâmas automaðînas, automaðînas, piekabes un puspiekabes, konteinerus, transportlîdzekïu daïas bez mehâniskas piedziòas, mehânisko transportlîdzekïu detaïas (ðeit ir motocikli, radio un telekomunikâciju iekârtas. un televîzija, foto iekârtas, dârgmetâlu izstrâdâjumi, tabaka un alkohola izstrâdâjumi.Nepiecieðamîba reìistrçties fiskâlajâ summâ elzab jota e & nbsp; ir obligâta arî neatkarîgi no daþu pakalpojumu panâkumiem. Tâtad pastâv jauni pakalpojumi starp tâdiem jauniem pakalpojumiem kâ: pasaþieru pârvadâjumi automaðînu komunikâcijâ, taksometru pârvadâðana, mehânisko transportlîdzekïu un mopçdu remonts, riepu nomaiòa, transportlîdzekïu pârbaudes un tehniskâs pârbaudes, medicînas un zobârstniecîbas pakalpojumi, juridiskie, kosmçtiskie un frizieru pakalpojumi.