Filtri ar ierobethotu impulsu reakciju

Kvalificçjot rûpniecisko putekïu savâcçju iegâdi, ir vçrts zinât, ka ðâdu putekïu savâcçju ir mazâk. Pirmais ekonomiskais putekïu savâcçjs ir norçíinu kameras. Tie ir pçdçjie gravitâcijas atdalîtâji. Putekïu daïiòas, kas iekïûst ðâda putekïu savâcçja dzîvoklî gravitâcijas ietekmç, nokrît lîdz pat putekïu savâcçja apakðai, un attîrîta gâze, kas ir vieglâka, ir viegli izplûst no ðâda putekïu savâcçja augðpuses. Svarîgs ðî putekïu savâcçju modeïa trûkums ir iespçja putekïus no karstiem putekïiem.

https://form-explode.eu/lv/

Vçl viens rûpniecisko putekïu savâcçju veids ir inerces kolektori. Tos raksturo fakts, ka ðâdas organizâcijas ir populâras darbîbâ, un tâm ir arî daudz vienkârðota konstrukcija. Jums vienmçr jârûpçjas, lai to efektivitâte nebûtu milzîga. Tâpçc, ka tie nedarbojas plaðâkâs raþoðanas iekârtâs.Filtra atdalîtâji ir vçl viens modelis. Filtru putekïu savâcçji darbojas tâ, lai piesâròotu alkoholu sasniegtu piemçroti audumi. Mûsdienu piesâròojumâ tie paliek uz audumiem, un attîrîtâs gâzes plûst. Ðâdi putekïu savâcçji ir ïoti efektîvi. Tâpçc viòi strâdâ labi âtrâkâs raþotnçs.Ir vçrts pieminçt, ka putekïu ieguve ir obligâta daþos darba birojos, kuros izdalâs daþi gaisa piesâròotâji. Ir vçrts òemt vçrâ to, ka ðâdi rûpnieciskie putekïu savâcçji ir ârkârtîgi lieli, un mums ir jâpielâgo putekïu savâcçjs mâjâs veidotajam darbam. Tâtad, lasîsim par lîdzîgiem ðâdu putekïu savâcçju parametriem, lai beidzot spçtu pareizi izlemt, par ko mums bûtu jâlemj. Putekïu savâcçju veidi galvenokârt atðíiras katrâ tîrîðanas efektivitâtç. Tâdçjâdi ðie putekïu savâcçji, kas ir nedaudz dârgâki, noteikti bûs efektîvâki. Svarîgs ir arî rûpniecisko putekïu savâcçju uzòçmums. Ir vçrts izmantot pârbaudîtus uzòçmumus, kas gûst labumu no pozitîvas atsauksmes. Paðreizçjais triks ar garantiju neizdosies iegâdâties rûpniecisko putekïu savâcçju.