Fiskala kase

Kases aparâts ir elektroniska iekârta. Tâs pamatmçríis ir apgrozîjuma reìistrâcija un summas, kas saistîtas ar nodokli, kas jâmaksâ par noteiktu pârdoðanu. Parasti kases aparâti dienas beigâs rada atbilstoðu ikdienas fiskâlu pârskatu. Tas neizmanto iespçju mainît ðî rçíina numuru çdienkartç.

Nonacne

Patiesîbâ kases aparâts ir neiedomâjami svarîgs, lai tas bûtu viss uzòçmums. Neatkarîgi vai tâ ir savienota ar datoru, terminâli vai kalpo kâ atseviðís elements, ir svarîgi apzinâties tâ tehnisko stâvokli. Kases aparâtiem noteikti jâatbilst visâm Finanðu ministrijas prasîbâm. Pirmkârt, viòiem jâatceras fiskâlais modulis, tastatûra, displejs, kâ arî laba funkcionalitâte. Svarîgi ir arî nodroðinât kases aparâtu ar sistçmu, kas apvieno tâs uzdevumu pat elektroenerìijas padeves pârtraukuma gadîjumâ. Labi darbojoða ierîce ir apstiprinâta.Tas daþreiz var iekïût kases aparâta neveiksmç otru iemeslu dçï. Ðâdâ gadîjumâ var novçrst tikai krakovas fiskâlo kases speciâlistu dienestu. Eksperti novçrtç, kâda veida kaitçjumu viòi veiks. Var bût divas galvenâs problçmas.1. Pirmais ir mehâniska iznîcinâðana. Lçmums par elektrîbu, atseviðíu grupu patçriòð. Ðajâ gadîjumâ tiek sagatavota tçmas apmaiòa, un nauda, iespçjams, tiks izskatîta vçlreiz.2. Vçl viena problçma attiecas uz programmatûras kïûmçm. Uzmanieties ðeit. Instrumenta atmiòâ visi darîjumi, ko veic uzòçmums, ir svarîgi, lai tos izmantotu.Iestâdçs visbieþâk redzamie lîdzekïi ir elektroniskâ biïeðu kase ECR. Ðis cilvçks ïauj izveidot savienojumu ar veikalu. Negatîvie ir neliela iespçja paplaðinât ierîci, kâ arî nelielas konfigurâcijas iespçjas.Vçl viens diezgan bieþi izmantots piemçrs ir POS vai elektroniskâ tirdzniecîbas sistçma. Tâs sastâvâ ietilpst kases aparâti, kas ir integrçti ar nodokïu printeriem.Pieminçsim lîdzîgu piemiòu par mûsu kases aparâta tehnisko stâvokli. Izmantosim pakalpojuma iespçju, un papildus regulâriem pârskatiem, tas palîdzçs mums novçrst neparedzçtas sekas, ko radîs iekârtas bojâjumi un bojâjumi.Un tas, ka ðâds defekts jau bûs tâds pats, izvçloties uzticamus profesionâïus, kuri viegli un jau veiks nepiecieðamo remontu.