Frizieris un kases aparats

Aptiekas ir uzòçmumi, kas darbojas ar nodokïu administrâciju tieði tâpat kâ jebkurð cits tirdzniecîbas uzòçmums. Saistîbâ ar ðo aptieku katrâ aptiekâ jâbût kases aparâtam. Tomçr ðodien finanðu lîdzekïi lielâ mçrâ paliek nemainîgi. Lieli veikali un veikali, kas pieder bûvlaukumiem, visbieþâk izmanto datortehniku, lai reìistrçtu pârdoðanas apjomus.

Tehniski un praktiski tas ir ïoti izdevîgs risinâjums. Visa informâcija tiek nosûtîta uz datoru, pârdoðana tiek veikta, izmantojot îpaðu datorprogrammu, un èekus drukâ printeris, kas pievienots datoram.

Posnet fiskâlie printeri principâ reaìç uz visu nodokïu kases aparâtu. Tâ arî izdrukâ kvîtis, saòemot apstiprinâjumu no datora komandas. Printeris ir ieprogrammçts tikai tâdâ veidâ, kâ bûtu fiskâlâ kase - tâ izdrukâ papîra kvîtis ar pareiziem parametriem, uz papildu papîra, un ar informâciju, kas jâievieto rçíinâ, protams, tâdâ veidâ, kâ printera èeku kasç.

Aptiekas ir mûsdienîgi uzòçmumi, kas pârvietojas ar laiku. Ðodien aptiekâs ir grûti atrast parastos kases aparâtus un medikamentus, uz kuriem tiek ielîmçtas etiíetes ar cenâm. Patiesîba nav nepiecieðama, lai nolasîtu cenu no visas ðâdas etiíetes un lai to nogâdâtu fiskâlajâ kasç - ir daþi satraucoði papildinâjumi, kas, iespçjams, var radît kïûdas. Tâpçc tiek izmantota çrtâka metode, kas skenç svîtrkodu no rezultâtiem, kas iepriekð tika ievietoti informâcijas kopâ. Pateicoties ðim skençjumam, mçs varam pieslçgt fiskâlo printeri datoram, kas no daudziem gadiem izdos obligâtos ieòçmumus nemainîtâ struktûrâ, un tajâ paðâ laikâ pârdoðanas reìistrâcija tiks veikta daudz elegantâkâ, apgaismotâ un mazâk kïûdainâ secîbâ. Ðodien fiskâlos printerus var atrast noliktavâs, kas pârdod veikalu mçbeles un iecienîtâkajos veikalos ar kases aparâtiem. Pieòemsim, ka fiskâlâ printera iegâde ir jâpaziòo nodokïu iestâdei, izmantojot oficiâlu izdruku, tâpat kâ kases reìistrâcijas laikâ.