Gaias atkauscdana un sasaldcdana

Princess Hair

Cilvçkam ir vajadzîgas trîs lietas, lai dzîvotu. Skâbeklis, dzerðana un pârtika. Tik ilgi, kamçr gaiss un gaiss nesabojâjas, pârtika zaudç savu lomu. Gaïa apstâjas vecâ un mçdz smirdçt, târpi ir dzimuði kvieðos, un efekts pûðas. Daudziem tûkstoðiem gadu cilvçki meklç veidu, kâ uzglabât pârtiku, lai to varçtu çst pçc iespçjas ilgâk.

Pârtikas uzglabâðanas veidiBija daudz produkcijas: gaïas sâlîðana, þâvçðana, kûpinâðana. Traucçjumi vçsos mâla akmeòos, sasaldçðana, kodinâðana, konservçðana un tamlîdzîgi. Paðreizçjie posmi sâka iepakot vakuumâ. Vakuuma cenu iesaiòotâji tiek piemçroti no trîs simtiem labiem un deviòi tûkstoði zemes. Lçtâkie modeïi iepako mûsu çdienu, un skaistâkie piedâvâ arî iespçju regulçt temperatûru un pagatavot mûsdienîgâ veidâ iepakotu pârtiku.

Kâ iepakoðanas maðîna darbojas?Katram iepakojuma maðînam bez jçgas modeïa ir visa darbîbas stratçìija. Sûknis ir izvçlçts ierîcçun teflona pârklâjumu. Tas iesûc gaisu no iepakojuma vidus tâ, lai plastmasa cieði piestiprinâtu pie pârtikasun tajâ paðâ laikâ metina malas, lai novçrstu gaisa iekïûðanu procedûrâ. Ðî sistçma tagad ir pildîta ar maizi, gaïu, dârzeòiem un sieru. Tâpçc tas ir arî saprâtîgs risinâjums. Saistîbâ ar çðanas veidu produkta derîguma termiòð var bût 4 reizes lielâks. Piemçram, pagatavotus makaronus var uzglabât apmçram trîs dienas, lai gan vienîgais vakuuma iepakojums ir lîdz 12 dienâm. Vakuuma iepakoðanas iekârtas netiek izmantotas lielos veikalos. Ðâdu instrumentu var atrast jebkurâ mâjâ. Vakuuma iepakojums ir ïoti efektîvs risinâjums. Pçrkot simts îpaðus maisiòus, lai iepakotu pârtiku, ir tikai 40 zloti. Pateicoties ðâdiem zemajiem izdevumiem, pârtika, kuru mçs vçlamies iegût, piemçram, brîvdienâs, var glabât ilgâku laiku nekâ burkâ vai plastmasas kastç, ko ïoti bieþi izvçlas ikviens lasîðanai.