Gaisa filtrs ir tas par ko tas ir atbildigs

https://ecuproduct.com/lv/goji-cream-labakais-adas-kopsanas-lidzeklis-ar-grumbam/

Katru dienu, arî vietâ un uzòçmumâ, mums apkârt ir daþâdi ârçjie elementi, kas ietekmç vietçjo bûtîbu un formu. Papildus pamata atlaiðanai, piemçram: atraðanâs vieta, temperatûra, zemes mitrums, arî tas pats, mçs saskaramies ar jaunâm izelpâm. Gaiss, ko mçs elpojam, nepastâv nenoliedzami tîrs, bet, protams, ir piesâròots viendabîgâ pakâpç. Pirms piesâròojuma putekïu sejâs mçs varam aizsargât sevi ar spçlçm ar filtriem, taèu saturam ir arî citas briesmas, kuras bieþi ir grûti atklât. Jo îpaði tâs ievçro toksiskas gâzes. To atklâðana ir svarîga galvenokârt tâdâ formâ kâ toksisks gâzes sensors, kas uztver sliktus elementus no gaisa un ziòo par to klâtbûtni, pateicoties tam brîdinot mûs par briesmâm. Diemþçl draudi ir ïoti grûti, jo ðâdas vielas, piemçram, Èada nav sasniedzamas, un to bieþa izieðana saturâ rada nopietnu kaitçjumu veselîbai vai nâvei. Pçc CO, mums ir arî risks, ka sensors konstatç citus farts, kâ pierâdîjumu par sulfâtu, kas straujâ koncentrâcijâ ir nenozîmîgs un rada tûlîtçju ðoku. Nâkamâ toksiskâ gâze ir oglekïa dioksîds, kas ir identiski bîstams, kâ minçts iepriekð, un amonjaka - tâ izdalîtâ gâze saturâ, kaut arî specifiskâkâ koncentrâcijâ, kas kaitç ikvienam. Toksisko gâzu sensori var atrast arî ozonu un sçra dioksîdu, kuru gâze ir biezâka par atmosfçru, kâ arî ir nostiprinâta vieta, lai aizvçrtu zonu ap zemi - ðodienas iemesla dçï ðodien, ja mçs esam pakïauti ðo elementu uzdevumam, sensoriem jâatrodas çrtâ vietâ viòð varçja sajust draudus un informçt mûs par to. Citas toksiskas gâzes, ko detektors var pakïaut, ir kodîgs hlors un ïoti toksisks ûdeòraþa cianîds, kâ arî ûdenî ðíîstoðs, bîstams ûdeòraþa hlorîds. Kâ tas ir iespçjams, jâinstalç toksisks gâzes sensors.