Gastronomija

Tehnisko tekstu tulkoðana ir îpaðs tulkoðanas veids. Lai to sasniegtu, studentam ir jâbût ne tikai sveðvalodas zinâðanâm, bet arî prasmei noteiktâs tehniskâs problçmas ietvaros. & nbsp; Valodu prasmes mûsdienu tulkojumos saka, ka tas iet roku rokâ ar izglîtîbu un sasniegumu sajûtu nozarç. & nbsp; Tehniskie tulkotâji bieþi vien ir cilvçki, kas nav NAV, ti, Augstâkâ tehniskâ organizâcija (zinâtnisko un tehnisko asociâciju apvienîba un eksperti konkrçtâ nozarç. tehniskâs lietas. Lai pârliecinâtos, ka dokumenta tehniskie tulkojumi tiks veikti profesionâli un perfekti, vispirms ir jâpârbauda tulkotâja prasmes un kompetences.

Ir jâdomâ, ka tehniskie tulkojumi nav tikai vârdi. Pie ievçrojamas devas vienlaicîgi var dzîvot tehniskie rasçjumi, plâni un programmas. Kompetentam tehniskajam tulkotâjam tâdçï nevajadzçtu bût konkrçtas jomas ekspertam, ja tam bûtu atbilstoða vârdnîca, bet viòam joprojâm jâbût kvalificçtam ieviest vajadzîgâs izmaiòas sistçmâ vai tehniskajâ rasçjumâ, lai nodroðinâtu dokumenta pilnîgu lasâmîbu. Pirms izvçlçties tehnisko tulkotâju, jâapsver, kâda veida tulkojums jums bûs nepiecieðams. Ja tâ ir pçdçjâ un vienîgâ rakstiskâ tulkoðana, lieta izskatâs salîdzinoði vienkârða, jo tulkotâjiem ir iespçja pastâvîgi ieskatîties íermeòa tulkoðanas atmiòâ TRADOS, kas ir pamats tehniskajâm tulkoðanâm gandrîz visâs valodâs, praktiski visos pçdçjâ uzdevuma uzdevumos.

No otras puses, runâjot par tulkoðanu, ir svarîgi koncentrçties uz speciâlista pçtniecîbu, kas izmanto minimâlas zinâðanas, lai risinâtu tulkoðanu, neizmantojot papildu programmatûru, izmantojot speciâlistu terminoloìiju, jo pat vismazâkâ atðíirîba starp sveðvalodu un mçría valodu varçtu bût nopietnu problçmu avots. Jau daudzi uzòçmumi ir nobaþîjuðies ne tikai par juridisko, bet arî tehnisko dokumentu tulkoðanu, tur ir vairâk cilvçku, kas specializçjas tikai ðajâ papildu tulkoðanas veidâ. Es neuzskatu, ka, jo îpaði tulkoðanas panâkumos, ideâls risinâjums ir atrast tulkotâju speciâlistu tikai no tehniskâs daïas. Tehnisko tulkojumu iegâdes izmaksas parasti svârstâs no PLN 30 lîdz PLN 200 attiecîbâ pret zîmolu un dokumenta sareþìîtîbas pakâpi.