Gramatu darbinieku apmaciba

Avârijas apgaismojums ir arvien sareþìîtâks. Tâs parasti ir biroju çkas, rûpnîcu zâles un neparastas darba vietas, kâ arî metodes un universitâtes. Pçdçjie avârijas apgaismojuma posmi joprojâm izplatâs privâtajâs zonâs - vienìimenes mâjâs un vietâs.

Avârijas apgaismojuma iekârtas var nodroðinât tâ, lai pçkðòa elektroapgâdes izslçgðana neizraisîtu negaidîtu apgaismojuma izslçgðanu. Droðâs situâcijâs ðâdam notikumam varçtu bût postoðas sekas, piemçram, darba biznesâ, kur darbojas maðînas ar kustîgâm daïâm, kas nav aizsargâtas ar jebkuru vâku. Tieði tâpçc piemçroti noteikumi par avârijas apgaismojuma instalâciju nepiecieðamîbas materiâlu bija pat slikti konstruçti.Avârijas apgaismojums, kas dziedç uz cita principa. Tas bûtu jâveic ar tâdiem paðiem gaismekïiem, kuros ir izvçlçts mazs akumulators. Tas tiek uzlâdçts elektroapgâdes tîkla pareizas darbîbas laikâ, bet strâvas padeves pârtraukuma laikâ automâtiski tiek uzòemts avârijas apgaismojums, uzlâdçjot akumulatoru. Ðai pieejai nepiecieðama papildu vadu pievienoðana apgaismojuma posmam, kas ir fâzes process ar noteiktu baroðanas avotu neatkarîgi no gaismas slçdþa stâvokïa. Gaismas avots bûtu vçrts bût par LED spuldzi, jo tas saòem daþas elektroenerìijas. LED droðîbas spuldze ïauj izmantot parastâs LED lampas, kuras ir viegli tirgojamas, nav nepiecieðams iegâdâties îpaðas spuldzes pie raþotâja.Cits avârijas apgaismojuma sistçmas darbîbas veids ir centralizçts enerìijas avots. Atseviðíâ telpâ ir liels jaudas akumulatoru komplekts, kas ïauj gaismu raþot visâ çkâ daudzas stundas. Ilgstoðam apgaismojuma darba laikam, kâ arî iespçjai izmantot citas ierîces, ìeneratori sâk darboties.