Informacijas drodibas prasibas

Darba devçju pieprasîto dokumentu dokumentâciju nosaka normatîvie akti - ekonomikas, uzòçmçjdarbîbas un sociâlâs politikas ministra noteikumi, kas atbilst attiecîgajâm prasîbâm attiecîbâ uz cilvçku veselîbu un droðîbu telpâs, kuras apdraud sprâdzienbîstamas vides radîðana, rada darba devçjam pienâkumu izveidot sprâdziendroðîbas dokumentu. Zemâk ir parâdîti tâ mazie parametri, òemot vçrâ punktus, kas ir dokumenta bûtîbâ. Tas ir ïoti augsts, rûpçjoties par nodarbîbâm un strâdâjoðo darba komfortu, kâ arî viòu veselîbas un bûtnes droðîbu.

Sprâdziendroðîbas dokuments - ko tas satur?Ðî dokumenta saturs îpaði pievçrðas apdraudçjuma veidam un òem vçrâ aplçstâs vçrtîbas, kas beigâs parâda potenciâlâs sprâdziena potenciâlu. Paðreizçjâ nozîmç dokuments satur:

esoðâs sprâdzienbîstamas atmosfçras raksturojums - tâs raðanâs varbûtîba un rakstîðanas laiks, \ tdzîvîbas iespçjamîba un iespçjamo aizdegðanâs avotu sâkums, tostarp elektrostatiskâs izlâdes, \ tinstalâcijas sistçmas, kas atrodas darba fonâ, \ tizmantotâs vielas, kas var bût sprâdzienbîstama vide, kâ arî to savstarpçjâ saistîba un ietekme uz sevi un reakcijâm, ko tâs rada,izmçri un iespçjamâ sprâdziena ietekme.

Jâatzîmç, ka dokumentâ par sprâdzieniem obligâti jâòem vçrâ risks, ka uzbrukums varçtu ietekmçt teritorijas, kas atrodas sprâdzienbîstamîbas zonas tuvumâ.

Sprâdziena aizsardzîbas dokumenta izveideBieþi vien îpaðnieks nesaskaras ar prasîbâm, ko viòam uzliek tiesiskais regulçjums - viòa îpaðîbas var nebût piemçrotas, lai skaidri un profesionâli veiktu iepriekð minçto novçrtçjumu.Sâkot ar pçdçjo punktu, bieþâk izvçlçtais risinâjums ir izmantot specializçtu uzòçmumu pakalpojumus, piedâvâjot ðî dokumenta izveidoðanu par maksu. Pçc iepazîðanâs ar konkrçtiem darba vietas aspektiem ðie zîmoli nonâk potenciâlos apdraudçjumos un ievieto tos saistoðâ dokumenta situâcijâ. Jûs varat ïaut, lai viss risinâjums kïûtu funkcionâls un çrts procedûras îpaðniekam.

Kur ir vçlama aizsardzîba pret sprâdzienu?Ðis dokuments kïûst par oriìinâlu un obligâtu dokumentâciju cilvçkiem telpâs un darba vietâs, kur ir vai var rasties sprâdzienbîstama vide - to sauc par skâbekïa maisîjumu ar noteiktu uzliesmojoðu vielu: ðíidrumu, gâzi, putekïus, pulveri vai tvaikus. Tajâ paðâ gadîjumâ ir nepiecieðams veikt vajadzîgâs analîzes un novçrtçt iespçjamos draudus.Ir vçrts pieminçt, ka ðajâ dokumentâ jâiekïauj sprâdziena robeþas. Apakðçjâ sprâdzienbîstamîbas robeþa ir zemâkâ uzliesmojoðu vielu koncentrâcija, kas nepiecieðama sprâdzienam. Lîdzîgi augðçjais eksplozijas limits atgrieþas augstâkajâ koncentrâcijâ.Nobeigumâ jâatzîmç, ka dokuments ir organizçts pçc juridiskâm prasîbâm. Tâ kâ katram îpaðniekam, kas nodarbina cilvçkus riskantâs pozîcijâs, ir jâveic nepiecieðamie dokumenti. Tiek maksâts, ka visâm formalitâtçm ir pozitîva ietekme ne tikai uz darbinieku dzîvokli vai veselîbu, bet arî uz viòu profesionâlâ darba vçrtîbu un komfortu.