Interneta tv 7

Mûsdienâs sakars ir izveidojies - ja tas nav pieejams internetâ, tas saka, ka neesat. Vai tas patiesîbâ ir? Vai internets ir iekïauts Polijas dzîvç?

Interneta parâdîba

Agrâk televîzija bija neapstrîdams mediju karaliene, lai gan viòa nekad neizdevâs pilnîbâ izspiest publicçto darbu vai presi, un bûtu lietderîgi atcelt savas nostâjas. Tas ir tas, ko internetâ apdraud televîzija. Virtuâlâ bûvniecîba ir ïoti interaktîvs darbs, klients var brîvi un viegli visu dienu un nakti izlemt, ko viòð vçlas, viòam nav saistoðs stingrs grafiks, piemçram, televîzijas panâkumiem. Internets var ievçrojami mainît gan televîziju, gan presi. Tas ir arî labs informâcijas avots, turklât tas ir ideâls reklâmas nesçjs.Tas viss nozîmç, ka bez interneta jaunajâ pasaulç tas nav lîdzîgs bez rokas. Ðo informâciju bieþi dzird visi tie, kas ir mçìinâjuði atvçrt savu individuâlo veikalu. Îpaði tas, ka bieþi ðis bizness ir tikai internetâ - piemçram, tieðsaistes veikalos.

Kâ pastâvçt?

Mûsu iezîme un poïu privâtmâja Budavâ bûs zinâma tîmekïa vietne ar visu drosmi. Tîmekïa vietnes ir vienkârðs darbs, kas zina, kâ òemt stundas, vienmçr ir laba lieta (vai uzticçt to sievietei ar pareizâm prasmçm.