Jauns vacu tulkotajs

Lai gan tulkoðanas tirgus ðobrîd plûst ar jauniem talantiem (katru gadu filoloìiskie kursi atstâj tûkstoðiem izslâpuðu studentu, vislabâko, droðâko un oriìinâlâko cenu tulkotâju meklçðana ir ïoti sareþìîta.

Viss ir saistîts ar to, ka ar tulkojumu saistîtie piedâvâjumi, tas ir, teksti vai mutiskâs piezîmes, ir pilns ar daudzâm daïâm, no kurâm daudzas nav piemçrotas mûsu uzmanîbu. Tâpçc pieòemsim, ka viòu centienu mçríis ir tulkot angïu valodu galvaspilsçtâ. Kâdâ stratçìijâ mçs varam viòu atrast? Kad nevajag „piedâvât” piedâvâjuma kvalitâti un laiku, un galvenokârt, lai izvairîtos no laika un naudas izðíçrdçðanas? Ðajâ sadaïâ mçs centîsimies paziòot visu par to.

PostureFixerProPostureFixerPro - Magnçtiskâ korektora stâja jûsu mugurkaulâ!

Svarîgi, pârbaudot labu tulkotâju, ir internetâ piedâvâtâ piedâvâjuma stâvoklis. No mûsu galvas mums vajadzçtu noraidît visus tos priekðlikumus, kuru bûvniecîba ir saîsinâta trîs vai èetros teikumos. Îsts tulkotâjs kâ angïu filoloìijas absolvents vai kâds cits var rakstît kaut ko vairâk par sevi - ðâdâ situâcijâ, lai mudinâtu potenciâlo lietotâju piedalîties viòa pakalpojumos. Ir svarîgi, lai tulkotâja piedâvâtâ iespçja bûtu objektîva un kodolîga, un ar pçdçjo îsumu mçs nevaram trash. Mums ir jâkoncentrç savs viedoklis par tulkotâjiem, kurus viòi runâ iepriekð, kâdâ tçmâ, kurâ viòi jûtas vislabâk - jo îpaði, ja mçs vçlamies tulkot nevis muïíîgu lekciju skolai vai universitâtei, un specializçtu tekstu, ko tulkotâjs vçlas piedzîvot (bieþi vien specializçtâ vârdnîca varçtu bût tulkota nepareizi ar personu, kas nav pazîstama ar ðo problçmu, tâpçc ir vçrts atrast to, ko viòa zinâs, ko viòa meklç. Tulkoðanas aìentûrâ ir vçrts meklçt pareizo tulkotâju.

Vçl viens svarîgs faktors ir tulkotâja îslaicîgums - ir svarîgi, lai viòð mums sniegtu tulkojumu. Bieþi vien jûs varat tikties ar tulkotâjiem, kas mâjâs neko nemin par îstenoðanas posma faktu. Trûkums bûtu izmantot savus pakalpojumus (ja vien mçs nesaòemsim viòu blakus, kad mçs saòemam darbu. Ja viòð ðobrîd vçlas mûs, un mçs nerûpçjamies klausîties attaisnojumus par to, vai tâs paðas slimîbas vai tâda pati salauzta kâja labâk investç uzticamâ cilvçkâ. Ðeit mçs nonâkam pie vispârçjâ paziòojuma: novçrtçjiet piedâvâjuma ticamîbu. Ja mçs redzam, ka viòas tçvs vairâk laika to dara, mçs varam garantçt, ka viòð to vçlas mûsu lietotâjiem.