Jaunumi visparigi mig izrakstidanas sadaias domcni projekti rindas lapas genratora spin nosaukums spin ienerators rakstiet vardus kas atrodas zem cita spin spradzienbistamiem piemcriem

Prasîba, ko izstrâdâjusi sprâdzienbîstamîbas novçrtçjums un sprâdzienbîstamîbas dokuments, attiecas uz uzòçmumiem, kuros grâmata ar viegli uzliesmojoðu saturu dod priekðroku bîstamu âtru atmosfçru sagatavoðanai un rada eksplozijas risku darba jomâ.

Saglabâjot (vai izmantojot mâkslâ bâzes, kuras var izmantot, lai sprâdzienbîstamâ vidç iegûtu gaisu (ðíidrumi, cietas vielas ar augstu smalkuma pakâpi - putekïi vai gâzes, darba devçjam jâveic sprâdzienbîstamîbas novçrtçjumi, norâdot riskam pakïautâs telpas. Turklât tai interjerâ un ârçjâs telpâs jâizveido piemçrotas sprâdzienbîstamîbas zonas kopâ ar grafiskâs klasifikâcijas dokumentâcijas izstrâdi un jâparâda faktori, kas var ïaut tiem aizdegties.

Kâ pierâdîjums par sprâdzienbîstamîbas dokumentiem, kartes, uz kurâm dati tika sniegti ar iespçju, ka noteiktâ (vai tikai daþâs kartçs ir viena problçma, izmaina lapu fonâ, kurâ tika veiktas izmaiòas, nevis visu dokumentu. Katrâ lapâ ir jâbût galvenei un vietai, kur veikt saturu.

EcoSlim EcoSlim Paātrināt veidu slimam skaitlim

Parasti tas ir norâdîts dokumenta trîsdaïîgâ formâ:- pirmâ daïa, kas satur vispârîgu informâciju, proti: darba devçja paziòojumi, zonu saraksts ar identificçtiem aizdegðanâs avotiem, informâcija par izmantoto aizsardzîbas pasâkumu pârskatîðanas datumiem un to aprakstu, \ t- otrâ daïa ar detalizçtu informâciju, proti, to íîmisko vielu sarakstu, kuras izmanto, raþo vai ir izejvielas birojam tâdos daudzumos, kas var veidot sprâdzienbîstamas vides degoðu sastâvdaïu (un to kvalitâti; darba procesu un dzîvokïu apraksts, kuros tiek izmantotas konkrçtas uzliesmojoðas vielas, riska novçrtçjums un aprçíinâtie sprâdzienbîstamas atmosfçras eksplozijas scenâriji un eksplozijas sekas; ârstçðanu, ko izmanto, lai novçrstu âtru un vâjinâtu tâs produktus, \ t- treðâ daïa, kas satur datus un apliecinoðus dokumentus, vai pçdçjais veids ietver bîstamo zonu atraðanâs vietas skici, izmantoto riska metoþu aprakstu, dokumentus, kas vajadzîgi, lai veiktu ðo faktu, vai dokumentu sarakstu, kurâ norâdîts, kur tie atrodas, atsauces dokumentu saraksts, saraksts un ziòojumi par SPP sagatavoðanu.

Apkopojot: ja darba fonâ ir noteikta bîstama zona, ekonomikas ministra 2010. gada 8. jûlija regulas ieteikums par obligâtajâm prasîbâm attiecîbâ uz uzticîbu un arodveselîbu, kas saistîta ar tikðanos ar sprâdzienbîstamu vidi (Oficiâlais Vçstnesis, 2010, Nr. Nr. 138, 931. punkts.