Jusu asinsspiediena kontrole

Finanðu kontrole ir neatòemama kontroles sastâvdaïa jebkurâ lielâ uzòçmumâ. Kontrolçðana ir ieteicama, lai noteiktu pieprasîjumu pçc skaidras naudas operâcijâm, uzòçmuma finansçðanas metoþu rentabilitâti, izmaksas un peïòu, kâ arî fiziskâs likviditâtes un kapitâla ieguldîjumu efektivitâtes viedokli.

Kontroli var iedalît trîs posmos:- plânoðana,- îstenoðana, \ t- kontrole.

Pirmo reizi kontrolçðana tika izmantota trîsdesmitajos gados ASV. Viòð skâra veco kontinentu, galvenokârt pateicoties Vâcijas uzòçmumiem. Mçs esam novçrojuði tâs sistemâtisko attîstîbu kopð 1950. gadiem. Vispirms viòð atnâca uz mûsu pasauli, pateicoties starptautisko korporâciju filiâlei, lai gan pat pirmais un mazâkais uzòçmums, daþreiz pat ne visai apzinâti, sâk ieviest kontroles instrumentus. Jûs varat viegli noteikt, ka, kontrolçjot jûs, darbojieties, ja ðie aspekti parâdâs darbîbâ:

- decentralizçta dominçðanas sistçma uzòçmumâ, \ t- Tieði noteiktiem mçríiem pastâv mçrítiecîgs uzòçmums,- Ir ieviesta stimulu sistçma, kas plâno padarît uzòçmumu efektîvâku,- tiek veikta vadîbas uzskaite, kas ïaus veikt racionâlus finanðu lçmumus;- labi pârvaldîta sistçma informâcijas vâkðanai,

Ievadot finanðu kontroles principus, uzòçmums automâtiski piespieþ dzelzceïu tâs organizâcijâ. Tiek organizçta organizatoriskâ vienîba, finanðu norçíinu sistçma, kâ arî dokumentu aprite uzòçmumâ. Pareiza finanðu kontrole nav iespçjama bez labâm IT programmâm. Finanðu kontrole îpaði uzsver uzòçmuma efektîvu pârvaldîbu, kas nav svarîga, ja mçs vçlamies veikt vadîbas uzskaiti.