Kases aparata kompensacijas iegade 2016 gada

Kases aparâta iegâde ir grûts uzdevums, îpaði iesâcçju uzòçmçjam. Nekas cits. Laukumâ uz laukuma ir simtiem modeïu ar neskaitâmiem papildu priekðmetiem un ierîcçm. Ðis jautâjums rodas, kâda veida galu galâ izvçlçties?

Pirms mçs toreiz uzstâdâm notikumu, mums ir jânosaka mûsu darba veids. Ja mçs palîdzam klientam, mobilais kazino bûs labâkais. No sçrijas, ja mçs atvçrsim lielu pârtikas preèu veikalu, ir vçrts domât par fiskâlo terminâlu, kas ir çrts un moderns variants. Jauni fiskâlie kases aparâti ir iestâde, kurai ir darbs un kases aparâtu izplatîðana un pat apkalpoðana. Tas ir ïoti plaðs piedâvâjums, bet tâ vçlas, lai mçs izlemtu, kurð risinâjums. Trauka veids ir viens. Tomçr speciâlisti uzsver, ka pirms pirkuma veikðanas mums ir jâpârbauda, vai pârdevçjs piedâvâ arî kases servisu. Kâpçc? Vairâku iemeslu dçï.

Pirmkârt, katram kases aparâtam jâbût reìistrçtam. Tâ ir svarîga un nepiecieðama formalitâte. Reìistrâcijas process pats par sevi ir fiskalizâcija, kuru - darbîbâ - veic pilnvarots servisa darbinieks. Îsâk sakot, bez fiskalizâcijas kase netiks efektîvi un likumîgi.

Otrkârt, kases aparâts, tâpat kâ visas ierîces, var atteikties paklausît mums. Ar atseviðíiem neveiksmes veidiem, mçs esam vieni dzîvoklî, bet bieþi vien ir vajadzîgs speciâlists. Un ðeit rodas jautâjums, vai uzòçmçjs, kas mums nodroðina ierîci, piedâvâ arî uzmanîbu ðâdâs situâcijâs? Daudzi uzòçmumi sniedz ðâdus pakalpojumus kâzâm.

Vçl viens ïoti svarîgs jautâjums ir kases aparâta îss tehniskais pârskats. Katram tirgotâjam tas ir obligâti jâorganizç. Polijas tiesîbu akti skaidri nosaka, kas, kâdâ tehnoloìijâ un kad tas var veikt ðâdas pârbaudes. Palîdzîba ir pieejama arî ðeit. Kâzu laikâ profesionâïi nâkamâ pârskata dienâ parasti ieliek uzlîmi ar reklâmas galu. Uz ðo paðu kases aparâti mums automâtiski paziòo, ka mçs saistâm dienu, kad mums ir nepiecieðama pârskatîðana. Tas viss, lai to nepalaistu garâm, jo, kad mçs jau esam minçjuði, katra aizkavçðanâs diena nozîmç bûtisku risku!

Zîmola kases aparâts ir svarîgs atvieglojums. Kas ir vairâk, ne pârâk dârgi. Ierîèu cenas ir no vairâkiem simtiem zlotu, savukârt cenu bieþi papildina laba kvalitâte. Tomçr, pirms mçs iegâdâjâmies kases aparâtu, domâsim par to, kurð modelis vislabâk atbilst jûsu vietçjam uzòçmumam.