Kases aparati un noma

Katrs no nodokïu maksâtâjiem, kuriem ir pienâkums reìistrçt produktu un pakalpojumu pârdoðanu, izmantojot kases aparâtu, ir ïoti labi saprotams no tâ, cik daudz detalizçtu prasîbu, kas attiecas arî uz aptverto ierîèu apkalpoðanu, ir jâveic. Dzçrieni no ðâdiem nosacîjumiem ir nepiecieðami kases periodiskâs tehniskâs pârbaudes veikðanai. Ko tas rada un cik lielâ mçrâ tas bûtu jâveido? Kâds ir fiskâlais kases aparâts un tehniskais pârskats? Par to.

Saskaòâ ar PVN likumu kases aparâtiem jâveic periodiskas tehniskâs pârbaudes. Pçc ðî datuma ðis periods ir pagarinâts. Ðâda pârskatîðana tiek veikta, izmantojot labu servisu. Lîdz 2008. gada 1. decembrim kases aparâtu tehniskâ pârbaude palielinâjâs lîdz gada termiòam. Paðreizçjo tiesîbu aktu gadîjumâ reìistri ir obligâti jâpârbauda reizi divos gados pçc fiskâlâs vai pârskatîðanas. Ja nodokïu maksâtâjs neievçro ðâdu nodroðinâjumu, viòam var piemçrot sankcijas. Ðeit, cita starpâ, ir iespçja uzlikt naudas sodu nodokïu maksâtâjiem par nodokïu pârkâpumiem, jo jautâjums par to, ka kases aparâts netiek pakïauts periodiskai pârskatîðanai, tiek izmantots kâ grâmatas nepareiza turçðana. Ðâds pamatojums izriet no 61. punkta 3. apakðpunkta k.kð.Ðíiet, ka testçðana notiek, kuru rokâs domâ par ðâdas pârskatîðanas veikðanu? Protams, ðajâ brîdî apsargâjat nodokïu maksâtâju, nevis vietni. Kases aparâta îpaðniekam ir jâziòo dienestam par ðâdu nepiecieðamîbu pârskatîðanas dienâ. Kasieru pakalpojums kopâ ar § 31. 4 lçmumiem par kases aparâtiem obligâti jâveic kases tehniskâ pârbaude 5 dienu laikâ no paziòojuma.Nodokïu maksâtâjam arî jâatceras, ka obligâtâs kases pârskatîðanas termiòa neievçroðana rada nepiecieðamîbu atmaksât nodokïu atvieglojumus no tâ pirkuma lîmeòa. Nodokïu maksâtâjiem piemçro tâdus sodus kâ trîs gadu laikâ no dienas, kad nav veikts preèu / pakalpojumu pârdoðanas reìistrs, kases aparâts tehniskajâ pârbaudç netika iesniegts attiecîgajâ dienestâ.Rezumçjot, ir vçrts atgâdinât, ka lietotâjs ir atbildîgs par pârskata datuma saglabâðanu.