Kases aparats ar atvilktni

Katrs uzòçmçjs, kas privâtajâ kasç izmanto privâto kases aparâtu, katru dienu cînâs ar citâm problçmâm, kuras ierîces var radît. Tâpat kâ visas elektroniskâs iekârtas, kases aparâti nav neatkarîgi no iezîmçm un daþkârt arî sabojâjas. Ne katrs uzòçmuma îpaðnieks zina, ka jebkurâ vietâ, kur reìistrs tiek pârvietots, izmantojot kases aparâtu, tam vajadzçtu bût citâdai ierîcei - tagad pamatbudþetam.

Titan gel

Rezerves kases trûkums, pârdodot preces vai pakalpojumus, var radît nodokïu iestâdes uzliktu sodu, jo tas neïaus sabojât pârdoðanas vçstuli, kad galvenâ ierîce sabojâsies. Kases aparâtâ glabâtajos dokumentos jâiekïauj fiskâlâs kases servisa grâmata. Ðajâ dokumentâ ne tikai ir pabeigti visi ierîces remontdarbi, bet ir padomi par kases aparâta fiskalizçðanu vai domu maiòu. Apkalpoðanas vietâ jâievada gan unikâlais numurs, ko nodokïu birojs ir pieðíîris kasei, gan uzòçmuma nosaukums, gan to telpu adrese, kurâs tiek izmantots kases aparâts. Visas ðîs reklâmas ir nepiecieðamas nodokïu inspekciju gadîjumâ. Jebkuras korekcijas kases prâtâ, tâs maiòa ir blakus speciâlistu dienesta uzdevumiem, kas katram uzòçmçjam, kas izmanto kases aparâtus, bûtu jâparaksta kâ parakstîts lîgums. Kas ir nozîmîgs - jums jâinformç nodokïu pârvalde par jebkurâm izmaiòâm kases pakalpojumâ. Pârdoðana kasçs ir jâveic nepârtraukti, un, ja kases aparâts ir pilns, atmiòa jâmaina citâ vietâ, atceroties atmiòu. Kases aparâta atmiòas lasîðana var pastâvçt - tâpat kâ tikai un vienîgi pilnvarota iestâde. Turklât ðis darbs ir jâveic nodokïu biroja darbinieka klâtbûtnç. Izlasot fiskâlo kases aparâtu, tiek sagatavots atbilstoðs protokols, kura viens eksemplârs sasniedz nodokïu biroju un otrs uzòçmçjam. Tas prasa, lai ðis protokols tiktu glabâts kopâ ar citiem dokumentiem, kas saistîti ar kases aparâtu - tâ kïûda var ietekmçt biroja sodu.