Kases aparats farex pcriu rokasgramata

Ikviens uzòçmçjs, kurð savâ uzòçmumâ ir fiskâlâ kase, katru dienu cînâs ar jaunâm problçmâm, ko ðîs ierîces var radît. Tâpat kâ visas datortehnikas iekârtas, kases aparâti nav brîvi no lçmumiem un daþreiz ir sadalîti. Ne katram uzòçmuma îpaðniekam ir zinâms, ka katrâ elementâ, kurâ tiek veikts ieraksts, izmantojot kases aparâtu, viòam vajadzçtu bût citai ðâdai ierîcei - tagad par ðo ideâlo neveiksmi.

https://duo-oli.eu/lv/Vivese Senso Duo Oil - Efektīvs matu izkrišanas risinājums, padarot jūsu frizūru sulīgu un skaistu!

Rezerves kases trûkums, pârdodot produktus vai pakalpojumus, nodokïu birojs var radît sodus, jo tas novçrsîs, ka galvenâs ierîces sadalîjuma punktâ pârdoðanas vçstule netiks sadalîta. Kases aparâtâ glabâtajos dokumentos jâiekïauj fiskâlâs kases servisa grâmata. Ðis dokuments ietver ne tikai ierîces remontu, bet arî padomus par kases aparâta fiskalizâciju vai izmaiòâm tâs atmiòâ. Apkalpoðanas vietâ ir jâievada arî unikâls numurs, ko nodokïu iestâde pieðíîra kasierim, uzòçmuma nosaukumu un to telpu adresi, kurâs tiek izmantots kases aparâts. Visi ðie ziòojumi ir derîgi, veicot nodokïu pârbaudes. Jebkâdas izmaiòas bankas idejâ vai tâs remontâ ir specializçta dienesta uzdevumi, ar kuriem visiem uzòçmçjiem, kas izmanto kases aparâtus, ir jâparaksta lîgums. Kas daudz - jums vajadzçtu informçt nodokïu administrâciju par jebkurâm izmaiòâm kases pakalpojumâ. Pârdodot fiskâlâs summas, ir jâdarbojas nepârtrauktâ reþîmâ, tâpçc veiksmîgi aizpildot kases aparâtu, jums ir nepiecieðams apmainîties ar viedokli par citu, vienlaicîgi atceroties par atmiòas lasîðanu. Lasot kases atmiòu, ka tâ bija - arî tad, kad tas tika remontçts, izgatavots tikai un tikai pilnvarotai iestâdei. Turklât darbîba ir jâpabeidz nodokïu iestâdes darbinieka klâtbûtnç. Izlasot fiskâlo kases aparâtu, tiek sagatavots atbilstoðs protokols, kura kopiju nosûta nodokïu iestâdei un otru uzòçmçjam. Tai ir jâsaglabâ ðis protokols kopâ ar jauniem dokumentiem, kas saistîti ar kases aparâtu - tâ trûkums var novest pie tâ, ka birojs uzliek sodu.