Kases aparats fotografam

Eiropâ gadâ ir divi tûkstoði uzliesmojoðu vielu, putekïu un gâzu sprâdzieni, kas izraisa maðînu iznîcinâðanu, iekârtu un mâjokïu bojâjumus, un reti - labas dzîves zudumu. Sâkumâ tas var radît sprâdzienbîstamu atmosfçru, kas rodas situâcijâ, kad tiek izgatavots, gatavots un uzglabâts gaisa maisîjums, uzliesmojoðas gâzes, tvaiki vai smalkas vielas. Lielâkais sprâdzienbîstamas vides drauds parasti ir íîmiskajos birojos, cisternâs, rafinçðanas rûpnîcâs, elektrostacijâs, krâsu veikalos, ûdens attîrîðanas stacijâs, jûras ostâs un lidostâs.ATEX direktîva tika izveidota kâ brîvprâtîgs noteikums iekârtâm, ko pârdod Eiropas grupâ, un to izmanto fonâ, kas ir pakïauta sprâdzienbîstamîbai. No ATEX direktîvas darbîbas uzsâkðanas dienas visâm ðâdâm ierîcçm jâbût ATEX sertificçtâm, kâ arî tâs jâzina ar atbilstoðu simbolu. ATEX Direktîvâ 94/9 / EK noteikts, ka raþotâji piegâdâ elektroiekârtas izmantoðanai sprâdzienbîstamâ vidç tikai ar atbilstoðu sertifikâtu. No otras puses, darbinieki iekïauj ATEX direktîvu 99/92 / EC, kas nosaka prasîbas, kas nepiecieðamas, lai uzlabotu cilvçku veselîbu un droðîbu sprâdzienbîstamâ vietâ. ATEX Direktîva 94/9 / EC pati par sevi ir piemçrota iekârtâm, kurâm ir cits aizdegðanâs avots, jo to panâkumi ir elektriskâs izlâdes iespçja, pastâvîgas elektroenerìijas raðanâs un augstâkas temperatûras. Lai gan ATEX direktîva ir pamatregula, starp priekðrocîbâm, kas izriet no ðî noteikuma ievçroðanas, var saukt:

garantçjot darba vietas droðîbu cilvçkiem, kas ir ieinteresçti rûpniecîbâ, \ tierobeþojot ekonomiskos zaudçjumus, kas raduðies iespçjamo bojâjumu vai dîkstâves dçï, \ tnodroðinât nepiecieðamo aprîkojuma kvalitâti komerciâliem pirkumiem Eiropas Savienîbâ, \ tuzticîbas un higiçnas pakalpojumu koordinçðana lietâm un pieauguðajiem.