Kases aparats lctakais

Motion Free

Ikviens uzòçmçjs, kas savâ uzòçmumâ izmanto fiskâlos kases aparâtus, katru dienu cînâs ar citâm problçmâm, ko ðîs ierîces var radît. Tâpat kâ citas elektroniskâs iekârtas, kases aparâti nav neatkarîgi no defektiem un daþkârt arî sabojâti. Uzòçmuma îpaðnieks nezina, ka jebkurâ elementâ, kurâ tiek veikti ieraksti, izmantojot kases aparâtu, tajâ jâbût daþâdâm ðâdâm ierîcçm - tikai gadîjumâ, ja ðî atslçga neizdodas.

Rezerves kases trûkums, pârdodot produktus vai palîdzot, nodokïu birojs var radît sodus, jo tas novçrsîs, ka pârdoðanas vçstule tiek sadalîta, kad galvenâ ierîce sabojâsies. Kases aparâtâ glabâtajos dokumentos jâiekïauj fiskâlâs kases servisa grâmata. Ðajâ vçstulç ne tikai visi ierîces remontdarbi, bet ir arî daþi padomi par kases aparâta nodokïu uzlikðanu vai tâs atmiòas maiòu. Pakalpojuma mâkslâ ir jâievada arî unikâls numurs, ko nodokïu birojs deva kasç, uzòçmuma nosaukumu un to telpu adresi, kurâs summa ir òemta. Visa ðî informâcija ir spçkâ nodokïu inspekciju gadîjumâ. Jebkuras korekcijas kases atmiòâ un tâs laboðana ir specializçta dienesta uzdevumi, ar kuriem katram uzòçmçjam, kas izmanto kases aparâtus, ir jâparaksta lîgums. Kas ir vairâk - jums jâinformç nodokïu birojs par katru kases servisa tehniía maiòu. Pârdoðana fiskâlajâs summâs bûtu jâveic nepârtraukti, tâdçï, ja kases aparâts ir pilns, viedoklis jâapmainâs ar jaunu, vienlaikus lasot atmiòu. Kases aparâta atmiòas nolasîðana var veidoties - arî tâ remontam, darîjumam, bet arî tikai pilnvarotai iestâdei. Turklât ðî darbîba ir jâpabeidz nodokïu iestâdes darbinieka klâtbûtnç. No fiskâlâs kases nolasîðanas tiek sagatavots atbilstoðs ziòojums, kura kopija pati nonâk nodokïu iestâdç un paliek uzòçmçjam. Viòam ir nepiecieðams, lai ðis protokols tiktu glabâts kopâ ar jauniem dokumentiem, kas saistîti ar kases aparâtu - viòa trûkums var novest pie tâ, ka birojs uzliek sodu.