Kases aparats pie friziera

Kvalificçjoties veikala vai frizçtavas izveidei, mums ir jâòem vçrâ tâlâkais pienâkumu saraksts. Dzîvokïa izskats un izskats ir unikâls, taèu ðî saraksta lauvas tiesîbas ir Valsts kases nosaukuma formalitâtes.

Ikvienam uzòçmçjam, kurð mûsu darba ietvaros izsniedz preces un palîdzîbu, jâiegûst fiskâlâ kabata. Tikai pirms daþiem gadiem tas bija milzîgs izdevums. Ðodien vienkârðâkâs ierîces var ievadît daþiem simtiem zlotu.

Izvçloties konkrçtu modeli, mums ir jânovçrtç mûsu vajadzîbas. Vadîtâjam, kas piedâvâ pasaþieru transporta pakalpojumus, vislabâk bûs mobilais kases aparâts, savukârt plaðajâ veikalâ eksâmens nokïûs fiskâlajâ terminâlî. Pârdoðanas piedâvâjums ir liels, bet ir vçrts viens lieta: ar tâdiem instrumentiem kâ kases aparâts par zemâm cenâm nav vçrts ieguldît. Tomçr tas tiks izmantots pat vairâkas stundas dienâ, kâ arî tas ir ïoti svarîgi, norçíinoties ar nodokïu nosaukumu.

Lîdz ar to novîtu skaidras naudas iegâde nav viss. Tiek veikta arî ierîces reìistrâcija un apkalpoðana. Ir svarîgi to darît trîs posmos. Sâkotnçji fiskâlajam kasei jâziòo Nodokïu birojam, pçc tam tiek pakïauts fiskalizâcijas procesam un jâpârstrâdâ - paziòojums Nodokïu birojam. Ja viòð meklç pakalpojumu, visiem tirgotâjiem jâbût pastâvîgai, periodiskai kases aparâta tehniskajai pârbaudei. Tas ir mçríis, kuru neievçroðana var izraisît nodokïu biroja sodu.

Vçl viens jautâjums, ko nevar aizmirst, ir kases ziòojums. Tas ietver ilgu informâciju, kas ir nodokïu norçíinu iemesls. Uzòçmumi izmanto ikdienas un ikmçneða pârskatus. Visi no tiem apkopo informâciju par apgrozîjumu un nodokïu summâm noteiktâ laika periodâ.

Speciâlisti uzsver, ka pirms darba uzsâkðanas ir vçrts izpçtît visus formâlos aspektus un ... radît pirkstu!