Kases aparats un maksajums ar karti

Antidepresanti un psihotropâs zâles ir svarîgi medicînas veidi, kas nonâk tieði mûsu prâta periodâ. Pieòemot, ka ir psihotropo lîdzekïu iedarbîba, ir svarîgi atgriezties pie nopietna psihiskâ stâvokïa, normalizçt pacienta veselîbu un padarît viòu vçl spçjîgu iekïût sabiedrîbâ. & Nbsp; Tomçr, tâpat kâ parasto narkotiku panâkumos, psihotropâs vielas var izvçlçties nepareizi, kas sniegs lielus dzelzceïus sliktâk mûsu íermenî un prâtâ. Un tas pats, ja daþâdu narkotiku gadîjumâ, ðeit un vajadzçtu bût uzmanîgiem, lai tos nepiemçrotu, jo tas var izraisît pârâk daudz blakusparâdîbu, kas ir daudz vairâk nekâ terapijas pabeigðanas panâkumi. Tâtad, kas bûtu psihotropo zâïu lietoðanas pârtraukðana? Kad mçs varam teikt, ka ir pienâcis laiks pârtraukt ðâda veida ârstçðanu? Pirmâm kârtâm, cilvçkiem, kas sevi aizsargâ ar tiem, kas ir slimi, turklât paði uzòemas psihotropâs vielas, rûpîgi jâpârbauda un jâkontrolç pârmaiòas, kas notiek viòu íermenî, lai pareizi noteiktu, vai izmaiòas izriet no bûtiskas narkotiku darbîbas, vai tieði pretçji. Ja mçs redzçsim pârâk daudz krituma gribâ vai patika, mçs bûsim vienaldzîgi un vâji, vai, gluþi pretçji, mçs kïûsim par hiperaktîviem, emocionâliem svârstîbâm, un mçs ar melanholiju, cilvçkiem ar depresiju, kïûsim bîstami sev un daþâdiem freaks, ïoti iespçjams, ka tagad ir pienâcis laiks domât par zâïu lietoðanas pârtraukðanu. Protams, jums nevajadzçtu to aplûkot atseviðíi. Visas ðîs sugas jâapsprieþas ar speciâlistu. Daþos gadîjumos bûs nepiecieðams pieòemt arî vairâku psihiatru lçmumu, ja mçs neticam visiem agrâkâ ârsta kompetencçm.

tablešu klasifikācija muskuļu masai

Tomçr, ja mçs nolçmâm pârtraukt psihotropo narkotiku lietoðanu, teiksim, ka tûlîtçjo procesu nevar dzîvot. Tas nozîmç, ka vienu vakaru mçs nevaram pieòemt vienu atzinumu par izstâðanos un automâtiski pârtraucam lietot jebkâdas zâles. Ðâda procedûra var ievçrojami pasliktinât mûsu veselîbas izskatu, ko izraisa pçkðòa konkrçtas íîmiskâs vielas trûkums tuvâkajâ sistçmâ, kas savukârt var izraisît slimîbas lielâku recidîvu. Laba aktivitâte ir psihotropo zâïu pârtraukðana ilgstoðam un pakâpeniskam periodam. Nelietojiet mudinât ðeit un uzzinât, ka, kad viòa, piemçram, lietoja, piemçram, 200 mg antidepresantu, nâkamajâ dienâ varu lietot tikai 175 mg. Zâïu izòemðanas process ir jâizplata pçc iespçjas vairâk laika. Tâtad, atgrieþoties pie agrâkâ piemçra, ja es ne vairâk kâ 200, bet 175mg zâles pirmdien, man ir jâsniedz 3, 4 nedçïas, lai pievçrstu uzmanîbu mûsu sistçmai, pârbaudiet, vai otrs posms ir skaistâks vai sliktâks par veco. Ja pamanîðu, ka sâkotnçjais izòemðanas process norit labi, pçc mçneða varu izmantot tikai 150 mg narkotiku. Paðreizçjam risinâjumam vajadzçtu izskatîties kâ procedûra, lîdz tiek pârtraukta psihotropo zâïu lietoðana. Kas ir labi, speciâlisti, kuri uzskata, ka psihotropâ pârtraukðana ir papildus, atzîst, ka viena zâïu izòemðana, iespçjams, nav pietiekama. Vispirms ir jâòem vçrâ tas, kas mums izraisîja depresiju vai jaunu slimîbas veidu. Ja mçs saprotam, ka problçmu pierâdîjums sâkâs, kad jûsu dzîves stâvoklis ir bûtiski pasliktinâjies vai kopð darba sâkuma, visticamâk, bûs nepiecieðams un mainîsim mûsu dzîves vidi. Daþreiz tâpçc, ka var izrâdîties, ka psihotropâ darbîba komandâ varçja bût veltîga, ja individuâlâ sâkumâ viòi domâja par savu dzîves vajadzîbu izpildi centrâlâ veidâ, kas acîmredzamu iemeslu dçï tika atòemts vai ierobeþots.