Kases aparats

Defektu izdarîðana ir cilvçka lieta. Tas ir zinâms arî likumdevçjiem, kas ïâva nodokïu maksâtâjiem labot nepareizi izdotus tirdzniecîbas dokumentus, kâ arî deklarâcijas, neprasot lielas sekas. Tas ir arî gadîjumâ, ja reìistrç pârdoðanu ar fiskâlo summu. Tâtad, kâ tas izskatâs kâ fiskâlâs summas korekcija?

Darîjumâ par fizisku personu darbu, kas neveic uzòçmçjdarbîbu un vienreizçjus lauksaimniekus, ieteicams reìistrçt katru piekriðanu kasç un sniegt kvîti. KPiR ieòçmumi pârklâjas, pamatojoties uz periodiskiem ziòojumiem. Kïûdas, kas rodas, izsniedzot nodokïu ieòçmumus, parasti attiecas uz: priekðmeta un palîdzîbas nodokïa summu, pârdoðanas datumu vai apjomu, preèu vai pakalpojumu skaitu. Tâ arî norâda, ka pirmajâ valûtas kasç tiks sagriezti rullîði lîdz finanðu valûtai, uz kuras ir rakstîti ieòçmumi, un izdrukâs slikti veikto pirkumu pierâdîjumus. Gadîjumâ, ja reìistrâcija notiek reìistrâcijâ, ir ïoti rupji un slikti, ka darîjums, kas uzrakstîts uz finanðu summas, netiks atmaksâts vai uzlabots, izmantojot pçdçjâ çdienreizç redzamâs funkcijas. 2013. gada marta beigâs nebija skaidrs, kâdai jâbût fiskâlâ rçíina kïûdai. Îstenojot, tika izstrâdâti daþi mehânismi, kuru izmantoðana atbalstîja birojus, taèu ðîs realizâcijas ietvçra neoficiâlu raksturu. No 2013. gada 1. aprîïa likumâ par kases aparâtiem esam atraduði ierakstus, kas nosaka ðo jautâjumu. No 2013. gada aprîïa nodokïu maksâtâjiem, kas reìistrç pârdoðanu ar kases aparâtiem, ir jâieraksta divi ieraksti - atgrieðanas un sûdzîbu ieraksti un acîmredzamu kïûdu ieraksti. Noteikumi nenosaka, kâ viòiem vajadzçtu meklçt, aprakstît un datus, kas tiem jâatklâj. Abi ir piemçroti, lai koriìçtu slçgtâs pârdoðanas apjomus fonda izpratnç, taèu vçl viens no tiem tiks novirzîts uz iepriekð minçto kïûdas. Atceïot kvîti, nepiecieðams izdarît atbilstoðu kïûdu reìistru tekstu, ieskaitot: slikti reìistrçto pârdoðanas bruto vçrtîbu un nodokli, îsu vainas aprakstu un iespçjamâs kïûdas kopâ ar kvîts oriìinâlu.