Konkurss par attistibas stratciijas izstradi

Droðîbas plâksnes sauc arî par droðîbas galviòu vai diafragmu. Piemçroðanas metode ir atbildçt uz jautâjumu par to, kas ir droðîbas plâksne.

Droðîbas plâkðòu uzdevums ir pâriet uz îsto vietu augstam spiedienam, kas kïûst par neveiksmes efektu. Ierîces var apvienot attâlinâtâs sistçmâs. Tie atðíiras atkarîbâ no uzstâdîðanas veida un vides. Raþoðanas posmâ var bût jaunas formas, cita veida tehnoloìiskie risinâjumi. Tos var izveidot arî no citiem materiâliem.

Pçdçjo reizi tiek òemts vçrâ plaisu disku princips, ka darba vide âtri tiek izòemta no apdroðinâtâs ierîces caur tukðu ðíçrsgriezumu, kas tika uzrakstîts, mainot plâksni.

Droðîbas plâksnes var individuâli pielâgot iekârtas vai trauku garðai. Tie tiek piegâdâti kopâ ar klienta prasîbâm. Vislielâkâ reputâcija ir flîzçm ar rûpnîcas spriegumu. Ja spiediens, piemçram, tvertnç sasniedz bîstamu augstumu, flîze saplîst. Pateicoties tam, neveiksmes risks ir daudz mazâks.

Lâzera griezuma plâksnes ir redzamas pârdoðanâ, izmantojot lâzera tehnoloìiju.

Ïoti moderns ir izveidot droðîbas plâksnes saistîbâ ar droðîbas vârstiem. Ðâdâ sistçmâ plâksne nodroðina vârsta aizsardzîbu pret koroziju, piesâròojumu vai bojâjumiem, kas ir laika apstâkïu beigâs.

Visâm plâksnçm un vârstiem jâatbilst stingriem droðîbas standartiem, ko nosaka likums.